Uchwalony w 2017 roku Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni zostanie zaktualizowany – radni miasta na sesji 8 lutego zagłosowali za przyjęciem uchwały w tej sprawie. Choć na podobszarach rewitalizacji przez minionych sześć lat zaszło wiele zmian, wciąż są potrzeby do spełnienia. Zmieniony dokument będzie przewidywał zarówno kontynuację zadań zapisanych w GPR na lata 2017-2026, jak i nowe przedsięwzięcia. Na kontynuację rewitalizacji Gdynia będzie się ubiegać o środki z Unii Europejskiej.

Spotkanie z mieszkańcami os. Meksyk w sprawie zmian na osiedlu // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Uchwalony w 2017 roku Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni zostanie zaktualizowany – radni miasta na sesji 8 lutego zagłosowali za przyjęciem uchwały w tej sprawie. Choć na podobszarach rewitalizacji przez minionych sześć lat zaszło wiele zmian, wciąż są potrzeby do spełnienia. Zmieniony dokument będzie przewidywał zarówno kontynuację zadań zapisanych w GPR na lata 2017-2026, jak i nowe przedsięwzięcia. Na kontynuację rewitalizacji Gdynia będzie się ubiegać o środki z Unii Europejskiej.

Rewitalizacja sześciu podobszarów w pięciu dzielnicach to jedno z największych przedsięwzięć realizowanych przez gdyński samorząd: zarówno jeśli chodzi o skalę działań, jak i liczbę zaangażowanych podmiotów czy łączną wartość przedsięwzięć inwestycyjnych oraz społecznych. Od sześciu lat zmiany prowadzone są w dzielnicach oddalonych od centrum miasta, których mieszkańcy borykają się z problemami w codziennym życiu i gdzie potrzebne są inwestycje w infrastrukturę, dzięki którym poprawiają się warunki życia. Wyznaczenie podobszarów rewitalizacji poprzedziła głęboka analiza (na podstawie danych np. z MOPS-u, PUP-u czy policji) sytuacji w określonych obszarach miasta.

W 2016 roku do objęcia rewitalizacją wskazano sześć rejonów, w których wskaźniki np. poziomu bezrobocia czy liczby osób uzależnionych najbardziej odbiegały od średniej ogólnomiejskiej:

 • zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja,
 • fragment dzielnicy Oksywie,
 • fragment dzielnicy Babie Doły,
 • osiedle Meksyk na Chyloni,
 • rejon ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni,
 • Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.

– Następnym krokiem było kilkanaście spotkań (w 2016 i 2017 roku) w dzielnicach z mieszkańcami, podczas których wskazywali największe bolączki i podawali pomysły na zmiany. Te najważniejsze i najpilniejsze zostały wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, który Rada Miasta przyjęła 29 marca 2017 roku. Na przeprowadzenie zmian na trzech podobszarach pozyskaliśmy środki unijne, prace w trzech rejonach są finansowane z budżetu gminy – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Teraz przed nami aktualizacja GPR, więc będziemy całą procedurę powtarzać. Zmiana dokumentu jest potrzebna m.in. po to, by skutecznie kontynuować zmiany na naszych obszarach rewitalizacji. Za nami duże inwestycje, jak te na osiedlach ZOH czy Meksyk i szereg działań społecznych, jak uruchomienie sieci centrów sąsiedzkich Przystań z ofertą zajęć i wsparcia dla mieszkańców. Przez minionych sześć lat wiele się zmieniło, ale zdajemy sobie sprawę, że wciąż jest wiele potrzeb. Aktualizacja dokumentu daje szansę na zweryfikowanie wcześniej wskazanych potrzeb, określenie nowych i zaplanowanie dalszych działań.

Pod koniec ubiegłego roku Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które koordynuje rewitalizację, rozpoczęło prace nad raportem zatytułowanym „Ocena aktualności realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji”.

– Prowadziliśmy wywiady z mieszkańcami, radnymi, członkami Komitetu Rewitalizacji, przedstawicielami organizacji pozarządowych, udostępniliśmy też ankietę online, którą mógł wypełnić każdy zainteresowany rewitalizacją – wylicza Agnieszka Jurecka-Fryzowska, kierowniczka sekcji Gminnego Programu Rewitalizacji w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Z naszych analiz obecnego stanu podobszarów, z oceny zjawisk kryzysowych a także z tego, jak rewitalizację widzą mieszkańcy wynika, że rewitalizacja jest nadal potrzebna. Sześć lat to zbyt krótki czas, by wprowadzić trwałą zmianę społeczną. Część projektów społecznych dofinansowanych z funduszy unijnych już się formalnie zakończyła, a nam zależy na kontynuacji działań z mieszkańcami np. w Przystaniach.

W grudniu 2022 przyjęty został regionalny program operacyjny „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”. Są w nim przewidziane środki na rewitalizację.

– Będziemy się o nie starać – zapowiada wiceprezydent Michał Guć. – Właśnie dzięki unijnemu dofinansowaniu były możliwe tak duże inwestycje, jak kompleksowa budowa nowych przestrzeni na osiedlu ZOH czy przebudowa dawnej szkoły przy ul. Śmidowicza na potrzeby centrum sąsiedzkiego Przystań. Warto jednak mieć na uwadze, że w nowym programie środków jest mniej, a nacisk jest położony na kontynuację działań społecznych, zwiększanie powierzchni zielonych w miastach, poprawę dostępności przestrzeni publicznej.

Warunkiem ubiegania się o te fundusze jest m.in. posiadanie przez gminę gminnego programu rewitalizacji. Na sesji w środę, 8 lutego, radni zagłosowali za przyjęciem uchwały o przystąpieniu do zmiany obecnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni.

Uchwałę prezentowała Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska
Uchwałę prezentowała Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

– Druga połowa lutego i marzec to czas zbierania wniosków mieszkańców i pozostałych interesariuszy co do tego, co powinno się znaleźć w aktualizowanym GPR – informuje Agnieszka Jurecka-Fryzowska. – Po 15 lutego ogłosimy terminy spotkań z mieszkańcami w dzielnicach. Będziemy też zbierać wnioski w specjalnie przygotowanym formularzu, zorganizujemy warsztat dla organizacji pozarządowych.

– To już będzie któreś spotkanie, pewnie przyniesie pozytywne efekty i działania w kierunku polepszenia bytu na Meksyku – mówi Arkadiusz Głodowski, mieszkaniec osiedla zaangażowany w rewitalizację tej części Chyloni.

W 2016 roku obejrzał w telewizji program o tym, że Gdynia planuje rewitalizację: ale wśród miejsc, które miała objąć, nie było jego osiedla. – I stwierdziłem, że trzeba coś ruszyć. Na zebraniu w Szkole Podstawowej nr 10 zobaczyliśmy, że można zadziałać –więc zadziałaliśmy. Przede wszystkim, żeby poprawićinfrastrukturę drogową i zmienic postrzeganie Meksyku przez osoby z zewnątrz – przyznaje pan Arkadiusz.

Na wniosek mieszkańców osiedle zostało objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, a w ubiegłym roku zakończyła się tu budowa zupełnie nowego układu drogowego i infrastruktury.

– Chciałbym, żeby rewitalizacja się na tym nie skończyła, żeby pójść jeszcze dalej. Przede wszystkim utwardzić te wszystkie malutkie uliczki, zlikwidować linie napowietrzne, wybudować kanalizację, burzówkę, ekrany dźwiękochłonne. Na osiedlu nie ma miejsca rekreacji, jak plac zabaw, siłownia zewnętrzna czy orlik, brakuje nam miejsce do spotkań. Na pewno będziemy działać, żeby coś w tym kierunku zrobić – przede wszystkim teraz już dla mieszkańców. Jak najwięcej dla mieszkańców – zapowiada pan Arkadiusz.

Gotowy projekt zaktualizowanego GPR-u będzie podlegał konsultacjom społecznym, co aktualnie planowane jest na czerwiec 2023 r. Po ich zakończeniu przyjdzie czas na opiniowanie przez instytucje. Jesienią uchwała w sprawie przyjęcia nowego GPR zostanie przedłożona gdyńskim radnym, by w roku 2024 samorząd mógł wnioskować o nowe środki unijne.

Dotychczasowa rewitalizacja w liczbach

 • ponad 100 mln zł – wartość wszystkich działań założonych w GPR na lata 2017-2026
 • 6 podobszarów rewitalizacji
 • 65 przedsięwzięć:
  – działania inwestycyjne – przebudowa układów drogowych, urządzenie terenów sportowych i rekreacyjnych, przebudowa sieci technicznych, odnowa części wspólnych budynków komunalnych i należących do wspólnot mieszkaniowych
  – działania społeczne – aktywizacyjne, integracyjne, włączające w działania lokalne społeczności
Odsłonięcie tablicy z nazwą nowej ulicy Meksykańskiej // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Odsłonięcie tablicy z nazwą nowej ulicy Meksykańskiej // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
W 2019 roku zakończyła sie inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu ZOH // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Na polanie na Babich Dołach pojawiły się urządzenia do rekreacji i jeszcze więcej zieleni // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Na polanie na Babich Dołach pojawiły się urządzenia do rekreacji i jeszcze więcej zieleni // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Sąsiedzki piknik na przebudowanej ul. Makowskiego na Oksywiu // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Sąsiedzki piknik na przebudowanej ul. Makowskiego na Oksywiu // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Przystań Opata Hackiego 33 - miejsce spotkań i aktywności mieszkańców // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Przystań Opata Hackiego 33 – miejsce spotkań i aktywności mieszkańców // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Wiecha na budowie Przystani Widna 2A na Witominie // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
Wiecha na budowie Przystani Widna 2A na Witominie // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót