Wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między samorządami. Także wypracowanie rozwiązań, które mogą stać się wzorcem na skalę całego kraju – między innymi takie zadania czekać będą miasto Gdynia, które zostało wybrane przez Ministerstwo Rozwoju do współtworzenia Partnerskiej Inicjatywy Miast w zakresie procesów rewitalizacyjnych!

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to jedno z przedsięwzięć Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanego przez Ministerstwo. Zadaniem PIM jest zwiększenie skuteczności rozwiązywania miejskich problemów oraz zwiększenie konkurencyjności miast.
– Partnerska Inicjatywa Miast to odpowiedź na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń w celu wzmacniania ich potencjału rozwojowego. Ważnym aspektem działania jest też zaangażowanie miast w tworzenie polityk na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim – podkreśla Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Gdynia współtworzyć będzie Partnerską Inicjatywę Miast w sieci tematycznej Rewitalizacja. Jej skład to Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice oraz Katowice w roli lidera. Miasta partnerskie mają za zadanie zidentyfikować największe wyzwania związane z rewitalizacją, wymieniać się dobrymi praktykami z własnego obszaru oraz wspólnie pracować nad możliwymi rozwiązaniami.

Co ważne, PIM ma koncentrować się na tzw. działaniach miękkich – związanych m.in. z podnoszeniem aktywności mieszkańców, współdziałania w zakresie planowania i realizacji zmian, integracji sąsiedzkiej oraz aktywizacji zawodowej. – Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji to jeden z najważniejszych projektów gdyńskiego samorządu ostatnich lat. Oznaczać będzie poprawę jakości życia nie tylko 11 tysięcy osób zamieszkujących obszary rewitalizowane, ale i całego miasta. To proces niezbędny do zrównoważonego rozwoju – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Działania społeczne są  równie ważną częścią GPR, co inwestycje. 

Działania Partnerskiej Inicjatywy Miast przewidywane są na półtora roku. W tym czasie powstać mają dokumenty, które w przyszłości mogą być solidną dawką wiedzy dla samorządów. Nie tylko na skalę kraju, ale także całej Europy.
Pierwszym opracowaniem będzie tzw. Fiszka Sieci. Dokument ma być ogólnym zapisem m.in. kluczowych działań. Drugim krokiem będzie powołanie tzw. Lokalnych Partnerstw, czyli grup interesariuszy rewitalizacji każdego z miast – od samorządowców i mieszkańców, przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz np. przedstawicieli biznesu.

Udział Lokalnych Partnerstw będzie niezbędny na etapie wypracowania tzw. Miejskiej Inicjatywy Działań. Dokument zawierać ma zapisy dotyczące tego, jak w praktyce można – w każdym z miast – zrealizować cele i założenia określone w Fiszce Sieci. Ostatnim elementem będzie przygotowanie tzw. Planu Ulepszeń. Tam mają zostać zebrane m.in. rekomendacje dla kierunków działań polityki lokalnej oraz opis dobrych praktyk rewitalizacji.

– Wierzymy, że dyskusja i wymiana doświadczeń z innymi samorządami pozwolą nam nie tylko przyjrzeć się jeszcze raz działaniom i zamierzeniom gdyńskiej rewitalizacji. Także wesprzeć tych, którzy stają lub w przyszłości staną naprzeciw podobnym wyzwaniom w swoich miastach – mówi Michał Guć.

powrót