Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji odbyło się online // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Komitet Rewitalizacji drugiej kadencji jest już po pierwszym spotkaniu. Podsumowano kadencję pierwszą i rozmawiano o tym,  na czym członkowie 21-osobowego gremium chcieliby się skupić w ciągu najbliższych trzech lat. Na przewodniczącego ponownie wybrano Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni, na wiceprzewodniczącą: Elżbietę Sierżęgę, radną miasta.

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze: wzięły w nim udział zarówno osoby, których członkostwo już się zakończyło, jak i te, które zasiadają w tym gronie po raz pierwszy lub kontynuują w nim swoją aktywność. Po drugie: spotkanie odbyło się online.

Dziękuję członkom pierwszej kadencji komitetu za pomysły i inicjatywy, które udało się w ciągu tych lat zrealizować – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Rewitalizacja to dobre doświadczenie: wspólnie, w dyskusji i z różnych perspektyw możemy rozwiązywać problemy naszego miasta. Cieszę się, że komitet składa się z przedstawicieli różnych środowisk: mieszkańców, organizacji pozarządowych, zarządców nieruchomości, radnych, urzędników. Ta szeroka perspektywa pozwoli pochylać się z dużą kompetencją nad sprawami związanymi z rewitalizacją zarówno w obszarze poszczególnych tematów, jak też dostrzegania procesu rewitalizacji w wymiarze ogólnomiejskim, strategicznym w myśleniu o kształtowaniu jakości życia. Pod koniec marca miną cztery lata od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. To z jednej strony czas podsumowań, z drugiej podkreślenia jak ważkim procesem jest w Gdyni rewitalizacja. Komitet Rewitalizacji drugiej kadencji tworzą także osoby w tym gronie nowe. Z jednej strony pozwala to utrzymać ciągłość działań, z drugiej to napływ nowej energii.

Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Sednem jego działalności jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: zachodniej części Witomina – Radiostacji, części Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa trzy lata; obecna zakończy się w roku 2024. Jego 21-osobowy skład tworzą przedstawiciele mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – 25 osób.

Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu Rewitalizacji na przewodniczącego ponownie wybrali Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji, na jego zastępczynię Elżbietę Sierżęgę, radną miasta.

Przystępujemy do pracy bogatsi o doświadczenia minionych trzech lat – mam tu na myśli zarówno samą pracę komitetu, jak i zmiany, które już zaszły w rewitalizowanych dzielnicach. Przed nami natomiast kolejne z dużych inwestycji, realizacja nowych projektów społecznych, z których będą mogli korzystać mieszkańcy – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji.Między innymi dlatego już na pierwszym posiedzeniu zaproponowałem, aby nasze spotkania odbywały się co miesiąc. Dzięki temu o wszystkim, co dzieje się w gdyńskiej rewitalizacji, będziemy rozmawiać niemalże na bieżąco, słuchać swoich uwag i zgłaszać pomysły.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji spotykali się 12 razy. Rozmawiali m.in. o zaawansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, włączaniu mieszkańców w proces rewitalizacji, funkcjonowaniu centrów sąsiedzkich, problemach alkoholowych na obszarze rewitalizacji, programie osłonowym dla mieszkańców tzw. Pekinu czy przeprowadzki z parterowych budynków przy ul. Dickmana. Na początku 2020 roku opiniowali ocenę aktualności i stopnia realizacji GPR.

Ośmioro z obecnych członkiń i członków Komitetu Rewitalizacji to osoby nowe, 13 kontynuuje pracę. Wśród nich są m.in. Krzysztof Mudza, mieszkaniec Oksywia oraz Arkadiusz Głodowski, mieszkaniec osiedla Meksyk. – Chciałbym poprawić życie w naszej małej dzielnicy, dokończyć to co zaplanowano – mówił Arkadiusz Głodowski. – Taki jest cel nas, mieszkańców.

Krzysztof Mudza natomiast przyznaje, że ma nowe pomysły, konsultowane z mieszkańcami. Jak mówi, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia.

W Komitecie Rewitalizacji debiutuje Ewa Zawadzka, radna dzielnicy Leszczynki. – W tym roku obroniłam pracę poświęconą gdyńskiej rewitalizacji – prowadziłam badania społeczne wśród mieszkańców Witomina – mówi. – Zaangażowałam się, bo rewitalizacja to dobry sposób wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego.

Dla Marcina Wołka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni, to będzie druga kadencja w komitecie. – Rewitalizacja zawsze mnie intrygowała – przyznaje. – Byłem jedynym radnym, który w 1998 roku prowadził na osiedlu Opata Hackiego – Zamenhofa kampanię „drzwi w drzwi”, dzięki czemu mogłem dobrze poznać potrzeby mieszkańców. To bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwala mi ocenić gigantyczną skalę zmian na osiedlu. Pierwsze przymiarki do rewitalizacji robiliśmy z wiceprezydentem Michałem Guciem w roku 2005. Wskazywaliśmy wówczas w Gdyni trzy obszary rewitalizacji. Cieszę się, Gminny Program Rewitalizacji objął aż sześć fragmentów miasta.

Działalność w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

Skład Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji

powrót