Kadencja Rady ds. Budżetu Obywatelskiego trwa dwa lata

Do 25 kwietnia Laboratorium Innowacji Społecznych przyjmuje zgłoszenia osób, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w pracach nad gdyńskim Budżetem Obywatelskim – zarówno w ramach tegorocznej edycji, jak i kolejnych odsłon tego procesu. Nabór wiąże się z wygaszeniem kadencji dotychczasowej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego (wynikającym ze zmiany podstawy prawnej dla gdyńskiego procesu BO) i powołaniem jej nowego składu na lata 2019-2021.

Czym zajmuje się Rada ds. BO?
Rada ds. Budżetu Obywatelskiego jest ciałem opiniującym i doradczym w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni, powoływanym zarządzeniem prezydenta miasta. Do jej zadań należy m.in. wsparcie procesu weryfikacji projektów, monitorowanie przebiegu całego procesu BO, konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomendowanie zmian i nowych rozwiązań dla kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. By te rozwiązania były jak najbardziej uniwersalne, a procedura efektywna i przyjazna, w skład Rady wejdzie czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czterech przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Gdyni.
Kadencja Rady ds. BO trwa dwa lata. Spotkania będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w godzinach popołudniowych. Liczba spotkań i czas ich trwania może różnić się w zależności od potrzeb i ustaleń członków Rady. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia z tego tytułu.

Jak zgłosić swoją kandydaturę do Rady ds. BO?
Mieszkańcy oraz radni rad dzielnic, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Rady ds. BO, powinni wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania na stronie bo.gdynia.pl oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31). Będą proszeni o opisanie w nim krótko swojego doświadczenia z Budżetem Obywatelskim lub innymi działaniami partycypacyjnymi (np. konsultacjami społecznymi) oraz o odpowiedź na pytanie, co – według nich – wymaga dyskusji i potencjalnych zmian w gdyńskim BO. W przypadku radnych rad dzielnic, wymagana jest dodatkowo rekomendacja zarządu dzielnicy.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/tki, można składać do 25 kwietnia osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres bo@gdynia.pl 

Przedstawiciele/lki mieszkańców i rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez Prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek.

Informacje o dotychczasowym składzie Rady ds. BO oraz protokoły z jej posiedzeń można znaleźć na stronie bo.gdynia.pl.

powrót