1.       Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie – doc.pdf.,  
2.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w Konkursie – doc.pdf.
3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie doc.pdf.
4.       Zobowiązanie innego podmiotu – doc.pdf.
5.       Wykaz osób – doc.pdf.
6.       Oświadczenia o grupie kapitałowej – doc.pdf.
7.       Koperta z kartą identyfikacyjną pracy konkursowej – doc.pdf.
8.       Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej – doc.pdf.
9.       Istotne postanowienia umowy – pdf.
9.1.    Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ) zał. nr 1 do Umowy – pdf.
10.    Zał. graf. – Zdjęcie lotnicze z zakresem konkursu – pdf.
11.    Zał. graf. – Kontekst otoczenia – pdf.
12.    Zał. graf. – Inwentaryzacja zdjęciowa – pdf.
13.    Zał. graf. – Struktura własności terenu – pdf.
14.    Wytyczne do projektowania uzyskane z Wydziału Ogrodnika Miasta UM – pdf.
15.    Warunki techniczne:
15.1. w zakresie drogowym i odwodnienia uzyskane z Wydziału Inwestycji UM Gdynia – pdf.
15.2. w zakresie oświetlenia uzyskane z Wydziału Inwestycji UM Gdynia – pdf.
16.    Zał. graf. – Koncepcja przebiegu ul. Nowa Zielona (dostarczona będzie Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania Prac Konkursowych)
17.    Zał. graf. – Ukształtowanie terenu pdf. (dwg. dostarczone będą Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania Prac Konkursowych) – pdf.
18.    Zał. graf. – Zakres konkursu pdf. (dwg. dostarczone będą Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania Prac Konkursowych) – pdf.,

powrót