Właśnie mija siedem miesięcy od podpisania umowy i rozpoczęcia gruntownej przebudowy przestrzeni na rewitalizowanym osiedlu Meksyk. Gotowa jest już m.in. asfaltowa nawierzchnia nowej ulicy i parkingów, kanalizacja deszczowa na północnej części ulic Nowodworskiego i Orzechowej oraz betonowa nawierzchnia pętli autobusowej.

Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska

Od maja 2021 roku na osiedlu Meksyk: między ul. Hutniczą a torami kolejowymi trwa budowa nieistniejących tu wcześniej przestrzeni publicznych. To, jak te nowe miejsca powinny wyglądać, wskazywali sami mieszkańcy na etapie przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Władze miasta, by spełnić oczekiwania lokalnej społeczności i poprawić jakość życia, wystąpiły do wojewody o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), umożliwiające wypłatę odszkodowania za przejęcie przez miasto części prywatnych gruntów przeznaczonych pod inwestycję.

Zmiany na osiedlu Meksyk, postęp prac jaki można tam stale obserwować to jedna z ważniejszych inwestycji prowadzonych w Gdyni. Nie tylko dlatego, że jest częścią większej całości, jaką stanowi rewitalizacja sześciu obszarów miasta. Osiedle wzbogaci się o infrastrukturę, jakiej tu wcześniej nie było. Co więcej: będzie zgodna z zasadami adaptacji do zmian klimatu – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Już w 2018 roku powstał ogród deszczowy na ul. Śliwkowej. Teraz natomiast nawierzchnie ulic i parkingów są wykonywane tak, by część wód opadowych wsiąkało w grunt, np. do muldy w ul. Orzechowej, a dopiero pozostałe wody opadowe trafiały do kanalizacji deszczowej.

Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska

Prace na osiedlu Meksyk toczą się w tej chwili między ul. Hutniczą a torami kolejowymi, obejmując południową nitkę Hutniczej. Prowadzone są roboty brukarskie na nowej ulicy – ułożono też już na niej i w obrębie parkingów nawierzchnię asfaltową. Gotowa jest betonowa nawierzchnia pętli autobusowej. Zakończono budowę odcinków kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Nowodworskiego, Orzechowej i Brzoskwiniowej.

Kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hutniczej, trwają prace na ulicach: Dachnowskiego, Nowodworskiego, Orzechowej i Brzoskwiniowej. W obrębie parkingów stawiane są słupy oświetleniowe.

Przebudowa południowej części ul. Hutniczej (wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, elektrycznej i wodociągowej) spowodowała zmiany w ruchu:
* nitka jezdni ul. Hutniczej w kierunku Gdyni na odcinku ul. Palmowa – ul. Dachnowskiego jest zamknięta. Ruch w obie strony odbywa się nitką w kierunku Rumi, po jednym pasie w każdą ze stron. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania.
* przystanek autobusowy „Gruszkowa01” w stronę Gdyni przeniesiono przed skrzyżowanie ul. Hutnicza – Palmowa. Dojście do dworca Gdynia Chylonia: ul. Palmową.
* wzdłuż ul. Hutniczej na odcinku ul. Palmowa – ul. Dachnowskiego zapewniono ciąg pieszy o szerokości m.in. 1,5 metra, przesuwany zgodnie z postępem robót
* z ulicy Hutniczej nie można wjechać w ul. Orzechową, Nowodworskiego i Dachnowskiego. Dojazd ul. Wiśniową.

Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska
Inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk // fot. Karolina Misztal-Świderska

Cała inwestycja rewitalizacyjna na osiedlu Meksyk obejmuje m.in.:
* powstanie nowej drogi – równoległej do ul. Orzechowej: z chodnikami, oświetleniem, infrastrukturą podziemną, zielenią i elementami małej architektury
* przebudowę ul. Orzechowej
* zagospodarowanie terenu przy stacji Gdynia Chylonia: parkingi dla samochodów i rowerów, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieci kanalizacyjne, zieleń
* wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową
* przebudowę fragmentu ul Hutniczej wraz z budową sygnalizacji świetlnej

Wszyscy chcący porozmawiać o rewitalizacji osiedla Meksyk mogą połączyć się online z Agnieszką Dalecką z Działu Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych. W grudniu będzie dyżurować na platformie zoom:

* w środy: 22 i 29 w  godz. 9.00-11.00
* w czwartki: 16, 23, 30  w godz. 16.00-17.30

Link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
telefonicznie: 58 727 39 06 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
mailowo: a.dalecka@lis.gdynia.pl, rewitalizacja@lis.gdynia.pl
przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

powrót