Place zabaw, boiska, sąsiedzkie spotkania. Ale też bezpieczniejsze jezdnie i chodniki, ładniejsze otoczenie, oświetlenie czy nasadzenia zieleni. Blisko 300 inicjatyw zostało już wskazanych do realizacji przez mieszkańców i mieszkanki Gdyni w poprzednich sześciu edycjach BO. Już za kilka miesięcy wybierać będziemy kolejne. Prezydent przyjął już zarządzenie dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2020, a wraz z nim – dokładny harmonogram procesu oraz podział środków na dzielnice.

Budżet Obywatelski to proces, w którym gdynianie i gdynianki decydują co roku o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. To sami mieszkańcy i mieszkanki wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą podnieść jakość życia w mieście i decydują w głosowaniu, które z nich trafią do realizacji.

W łącznie sześciu poprzednich edycjach, 2014-2019, wybranych zostało 293 pomysłów dotyczących m.in. sportu i rekreacji, bezpieczeństwa, rozwiązań ekologicznych czy kultury.

– Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą zmieniać swoje dzielnice i całe miasto. I tak się rzeczywiście dzieje, te inicjatywy są widoczne. Podwórzec w ulicy Abrahama w Śródmieściu, wyremontowany płatowiec TS-8 Bies na Babich Dołach czy nowe place zabaw we wszystkich dzielnicach Gdyni to tylko przykłady pomysłowości i zaangażowania, które jest w gdynianach. Bardzo nas cieszy to, że z każdą kolejną edycją  mieszkańcy zgłaszają nowe propozycje działań – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Bo nawet jeśli te nie zostaną wskazane do realizacji przez sąsiadów, to te pomysły są dla nas ważnym sygnałem aktualnych potrzeb i oczekiwanych kierunków zmian w dzielnicach, co jest dla nas też ważną sugestią na przyszłość.  

Z myślą o tym, by zasady przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego maksymalnie odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek każdego roku wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany w regulaminie BO. Tak jest też w i tym roku. Zasady BO2020 zostały opracowane m.in. na podstawie wniosków z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2019.

– Rada ds. Budżetu Obywatelskiego spotkała się przed tą edycją kilkukrotnie, dyskusje były bardzo długie i bardzo burzliwe. Jedną z najważniejszych zmian w przyszłorocznym BO to zmiana w formule głosowania. Od pryzszłego roku mieszkańcy będą mogli zagłosować na trzy projekty w trzech katerowiach: małych, dużych i miejskich. Zrezygnowaliśmy z formuły rangowania ponieważ z ewaluacji wynikło, że jest to trudne do zrozumienia dla większości mieszkańców. Chcemy maksymalnie uprościć formułę głosowania – mówił Sebastian Jędrzejewski, radny miasta i przedstawiciel Rady ds. BO.

Ponad 10 milionów złotych na pomysły mieszkańców

Na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Rada Miasta przeznaczyła 10 608 600 zł. To suma kwoty podstawowej  w wysokości 10 001 536,38 zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w ramach poprzednich edycji BO, czyli 606 872,23 zł.

W ramach kwoty podstawowej wydzielona zostanie pula na projekty miejskie: 1 500 000 zł.

Zgłaszanie projektów

Projekty dzielnicowe będzie można składać od 27 stycznia do 24 lutego. Tak jak w poprzednich latach, pomysłodawcy będą zobowiązani wypełnić formularz, zebrać podpisy poparcia (od 2 do 22, w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy) oraz uzyskać ewentualną zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu BO na wskazywanym terenie (jeśli nie należy on do miasta). Pomysłodawcy będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów Laboratorium Innowacji Społecznych przy wypełnianiu wniosków.

Wnioski będą następnie analizowane przez LIS pod kątem ewentualnych braków formalnych oraz przez poszczególne komórki i jednostki Urzędu Miasta w kwestiach merytorycznych  i techniczno-finansowych. Jeśli projekt okaże się niemożliwy do realizacji w zaproponowanym kształcie, pracownik jednostki dokonującej analizy zwróci się do autora i wspólnie ustalą konieczne do wprowadzenia zmiany. Jeśli autor nie wyrazi na to zgody, projekt nie będzie dalej procedowany, ale pomysłodawca będzie mógł się od tej decyzji odwołać. Ostatecznie sprawę rozstrzygnie Prezydent.

Projekty miejskie natomiast będą wypracowywane w trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów – 29 lutego, 21 marca i 18 kwietnia. W warsztatach udział weźmie maksymalnie 100 mieszkańców (zgłoszenia przyjmowane będą w tym samym okresie, w którym będzie można składać projekty dzielnicowe), a także urzędnicy i eksperci, którzy pomogą dopracować pomysły.

Zmiany na etapie głosowania

Głosowanie projekty odbywać się będzie przez stronę internetową bo.gdynia.pl po podaniu numeru PESEL oraz imienia ojca lub/i matki. Tak jak w poprzednich latach, projekty wybierać będą mogli wszyscy mieszkańcy Gdyni, bez względu na wiek. Z myślą o osobach, które nie mają dostępu do Internetu, zostaną uruchomione punkty do głosowania, m.in. w radach dzielnic, bibliotekach oraz w centrach sąsiedzkich.

Istotną zmianą jest to, że wybierać będziemy po maksymalnie trzy – a nie pięć, jak dotąd – projekty z każdej puli. Ponadto w dzielnicach projekty małe będą oddzielone od dużych. Tym samym wskazywać będziemy do trzech projektów małych dzielnicowych, do trzech projektów dużych dzielnicowych oraz do trzech projektów miejskich. Ma to uprościć i usprawnić głosowanie.

Co ważne, głosowanie odbędzie w dniach 8-22 czerwca, czyli przed zakończeniem roku szkolnego i wakacyjnymi wyjazdami. Przyspieszenie głosowania było ważnym postulatem zgłaszanym przez mieszkańców w ewaluacyjnej ankiecie.

Realizacja projektów „pod kreską”

W BO2020 uszczegółowione zostały także zasady realizacji projektów „pierwszych pod kreską”, czyli tych, które uzyskały znaczące poparcie mieszkańców, ale na ich realizację nie wystarczyło środków. Inicjatywy dzielnicowe, małe i duże, będą mogli dofinansować prywatni darczyńcy lub rady dzielnic. Z kolei projekty miejskie „spod kreski” będą mogły być dofinansowane decyzją Radnych Miasta.

Niewykorzystane środki zasilą natomiast budżet kolejnej edycji BO.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

• 13 stycznia: rozpoczęcie kampanii informacyjnej

• 27 stycznia – 24 lutego: składanie projektów dzielnicowych, przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty miejskie oraz równolegle wsparcie doradcze dla mieszkańców

• 25 lutego – 10 marca: weryfikacja ogólna wniosków dzielnicowych i ewentualne uzupełnienia

• 11 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji ogólnej projektów dzielnicowych

• 11 marca – 17 maja: analiza merytoryczna i techniczno-finansowa

• 18 marca: ogłoszenie wyników weryfikacji projektów dzielnicowych

• 18 marca – 20 maja: odwołania od wyników negatywnej weryfikacji

• do 25 maja: rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji

• do 26 maja: przyjęcie przez Prezydenta Miasta i publikacja ostatecznej listy projektów dzielnicowych
oraz miejskich zakwalifikowanych do głosowania

• 8 czerwca – 22 czerwca: głosowanie

• 25 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania

• Do 27 września: stworzenie harmonogramu realizacji projektów

HARMONOGRAM CYKLU WARSZTATÓW WYPRACOWYWANIA PROJEKTÓW MIEJSKICH

• 27 stycznia – 24 lutego: przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty

• 29 lutego: warsztaty nr 1

• 21 marca: warsztaty nr 2

• 18 kwietnia: warsztaty nr 3

KWOTA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA GDYNI PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA WYBRANE W 2020 ROKU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PODZIALE NA PULĘ MIEJSKĄ ORAZ PULE DZIELNICOWE

PULE ŚRODKÓW NA PROJEKTY MAŁE ORAZ PROJEKTY DUŻE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE DZIELNICE

powrót