Od 2 do 28 lutego będzie można składać wnioski w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2018; głosowanie rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. W piątej edycji BO gdynianie rozdysponują 5 898 400 zł.
Kwota i zasady
Pula środków przeznaczonych na gdyński Budżet Obywatelski 2018 to 5 898 400 zł. Składają się na nią: 5 660 000 zł kwoty podstawowej oraz 238 265 zł nie wykorzystanych w roku ubiegłym (po zaokrągleniu).
Stawka bazowa dla każdej z 22 dzielnic wyniesie w tym roku 100 000 zł, czyli o 40 000 zł więcej niż w poprzedniej edycji BO. Do tego należy doliczyć fundusze, które trafią do dzielnic po rozdzieleniu pozostałej części kwoty podstawowej BO, proporcjonalnie do liczby mieszkańców (według stanu z 31 grudnia 2017) oraz powierzchni dzielnicy, z wyłączeniem lasów i portowych terenów przemysłowych.
Największą łączną pulą środków dysponować będą mieszkańcy Chwarzna-Wiczlina (473 700 zł), najmniejszą – Babich Dołów (169 400 zł).
Jak co roku, w Budżecie Obywatelskim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gdyni, bez ograniczeń wiekowych.
W ramach BO można zgłaszać projekty podnoszące jakość życia w mieście, dotyczące:
  • rekreacji – np. budowy i doposażania placów zabaw, obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych;zieleni oraz ochrony środowiska i przyrody – np. urządzania zieleni miejskiej, parków i skwerów, budowy budek lęgowych dla ptaków czy domków dla wolnożyjących kotów, montażu urządzeń sprawdzających jakość powietrza;
  • bezpieczeństwa publicznego oraz utrzymania czystości i porządku – np. instalacji monitoringu, budowy toalet publicznych, montażu pojemników do segregacji odpadów oraz pojemników na psie odchody;
  • bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych – np. wprowadzania zmian w organizacji ruchu, montażu środków służących uspokojeniu ruchu drogowego, tworzenia wydzielonych pasów, przejazdów i śluz rowerowych oraz wszelkich innych elementów służących poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zwłaszcza pieszych, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rowerzystów i osób z ograniczoną mobilnością);
  • estetyzacji – np. tworzenia elementów dekoracyjnych w przestrzeni miejskiej takich jak murale, neony, tablice pamiątkowe, obiekty sztuki, jak również likwidacji obiektów zakłócających estetykę;
  • utrzymania, remontów oraz przebudowy ulic i przestrzeni publicznych (skwerów, placów, itp.) – np. budowy, przebudowy i remontów nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, dróg rowerowych i parkingów;
  • działań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej – np. budowy i remontów obiektów inżynierskich (kładek, balustrad) i infrastruktury sieciowej, instalacji oświetlenia czy podjazdów ułatwiających dostęp dla osób o ograniczonej mobilności.
Każdy gdynianin może złożyć dowolną liczbę projektów, nie tylko dla dzielnicy w której mieszka. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć środków BO dla dzielnicy, której on dotyczy. Projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego powinien dotyczyć jednej dzielnicy, jednak w odpowiedzi na postulaty mieszkańców, w tym roku stworzono możliwość, by część działań opisanych we wniosku była realizowana na terenie innych dzielnic. Będzie to możliwe pod warunkiem,że:
  • chodzi o teren w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której realizowana jest większość działań,
  • realizacja projektu na terenie innej dzielnicy jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu.
Na terenach administrowanych przez podmioty publiczne realizowane mogą być wyłącznie projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji.
Nie można zgłaszać projektów zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy sprzecznych z działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.
Wszystkie zgłaszane projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
Wnioski można składać:
1.     w formie elektronicznej, za pomocą formularza na stronie bo.gdynia.pl
2.     osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni
3.     za pośrednictwem poczty tradycyjnej, adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”. O przyjęciu wniosku decyduje data doręczenia.
Tak jak w latach ubiegłych, do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 25 osób mieszkających w dzielnicy, w której ma powstać projekt. Od tego roku osoby popierające projekt nie muszą być zameldowane w danej dzielnicy.
Kampania informacyjna
Między 10 a 24 lutego w gdyńskich dzielnicach odbywać się będą maratony pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego. W ich trakcie pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych oraz jednostek Urzędu Miasta będą pomagali mieszkańcom w prawidłowym wypełnieniu wniosków do BO. To także okazja do spotkania i rozmowy z innymi autorami projektów. W tym roku każde spotkanie ma charakter ponaddzielnicowy – na maratony zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdyni bez względu na zamieszkiwaną dzielnicę.
Wszystkie maratony odbędą się w soboty:
        Karwiny
·       10 lutego, godz. 9.00 – 11.30 w SP nr 42, ul. Staffa 10
Pogórze
·       10 lutego, godz. 12.30 – 15.00 w SP nr 38, ul. Unruga 88
Chylonia
·       17 lutego, godz. 9.00 – 11.30 w SP nr 10, ul. Morska 192
Witomino-Leśniczówka
·       17 lutego, godz. 12.30 – 15.00 w Zespole Szkół nr 7, u. Stawna 4/6
Redłowo
·       24 lutego, godz. 10.00 – 14.00 w Strefie StartUp Gdynia (PPNT Gdynia, budynek III, al. Zwycięstwa 96/98)
Głosowanie
Wybór projektów do realizacji odbywać się będzie w dniach 18 czerwca – 2 lipca, za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl.
Nie zmienia się metoda głosowania. W dalszym ciągu głosujący będzie mógł wybrać jedną dzielnicę, wskazać maksymalnie pięć projektów, które chce poprzeć, a następnie uszeregować je od najważniejszego (cyfra 1) do najmniej istotnego (2, 3, 4, 5).
Każdy mieszkaniec będzie mógł zadecydować, projekty z której dzielnicy poprze – nie będzie musiała być to dzielnica zamieszkania.
Osoby niezameldowane i nie wpisane do rejestru wyborców, będą mogły wziąć udział w głosowaniu po złożeniu oświadczenia o byciu mieszkańcem Gdyni.
Tak jak w roku 2017, głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego będzie powiązane z wyborem projektów w ramach konkursu „Przyjazna Dzielnica”.
Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski oraz „Przyjazną Dzielnicę” zostaną ogłoszone do 9 lipca.
Harmonogram BO 2018
2 – 28 lutego: zgłaszanie wniosków
1 marca – 6 czerwca: weryfikacja projektów
18 czerwca – 2 lipca: głosowanie
Do 9 lipca: ogłoszenie wyników głosowania
Od stycznia 2019: realizacja projektów wybranych przez mieszkańców
W poprzednich latach
Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego przeprowadzono w Gdyni w roku 2014. W głosowaniu wzięły udział 40 863 osoby, co oznacza że frekwencja wyniosła 17,1 proc. Z przyznanej kwoty 3 mln zł nie rozdysponowano 597 796 zł. Pieniądze te zwiększyły pulę kolejnej edycji BO. Do etapu głosowania zakwalifikowano 234 projekty, zaś do realizacji wybrano 41.
W roku 2015 w Budżecie Obywatelskim udział wzięło 47 612 osób – 20 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. Do podziału było 4 597 797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 179 projektów. Do realizacji wskazali 39.
Edycja BO 2016 to 44 167 głosujących – ok. 18,49 procent uprawnionych gdynian. Do podziału było 5 203 543,65 797 złotych. Do realizacji wskazano 30 z 141 projektów. Po raz pierwszy wprowadzono również premię dla tzw. „Projektu +1” – w dzielnicy, w której odnotowano najwyższą frekwencję w głosowaniu, ze środków miasta będzie zrealizowany jeszcze jeden projekt, w podziękowaniu za wyjątkową aktywność mieszkańców. W tej edycji były to Pustki Cisowskie-Demptowo.

W 2016 roku głosowaniu na Budżet Obywatelski po raz pierwszy towarzyszył wybór projektów w ramach konkursu „Przyjazna Dzielnica”. Pula dla całego miasta wynosiła tu 550 000 zł (25 tys. na dzielnicę). Gdynianie wybrali 36 projektów.
roku 2017 w BO głosowało 36 525 osób – ok. 15,56 proc. uprawnionych mieszkańców Gdyni, którzy decydowali o puli 5 310 198 złotych. Spośród 132 projektów poddanych pod glosowanie do realizacji wybrano 31 oraz Projekt „+1”, tym razem w Orłowie. W ramach Przyjaznej Dzielnicy do realizacji wskazano 36 projektów (głosowało 24 838 osób).
powrót