331 projektów dzielnicowych przeszło pozytywnie weryfikację ogólną, a dwa są jeszcze uzupełnianie przez osoby zgłaszające. Następnie wszystkie wnioski zostaną skierowane do weryfikacji szczegółowej. Jeśli jakiś projekt wymagać będzie poprawek lub doprecyzowania, urzędnicy będą kontaktować się z autorami i autorkami. Równolegle trwa weryfikacja ogólna projektów miejskich, która zakończy się 17 marca.

 – Etap weryfikacji w harmonogramie gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego trwa około dwa miesiące. To etap, któremu warto poświęcić maksymalną uwagę, by projekty, które trafiają pod głosowanie, były możliwe do realizacji. Czasem jest tak, że po zakończeniu składania wniosków okazuje się, że w bliskim sąsiedztwie zostały złożone podobne projekty i to jest też ten moment, w którym mieszkańcy i mieszkanki mogą połączyć siły, by razem zrobić coś dobrego – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. 

W pierwszym etapie weryfikacji, ogólnym, zespół Laboratorium Innowacji Społecznych sprawdzał, m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony, a także czy zawierał wszystkie niezbędne załączniki. W przypadku braków autorzy i autorki zostali powiadomieni tym fakcie i mieli jeszcze kilka dodatkowych dnia na uzupełnienia.

 – Z 363 złożonych projektów dzielnicowych, na ten moment 331 przeszło pozytywnie weryfikację ogólną (formalną). Autor dwóch projektów wystąpił z wnioskiem o wydłużenie czasu na niezbędne uzupełnienia i otrzymał na to zgodę Dyrektor LIS. Autorzy 20 projektów nie uzupełnili braków formalnych (najczęściej były to listy poparcia oraz zgoda właścicieli nieruchomości na inwestycję na ich terenie), a 10 projektów zostało wycofanych. Wszystkie karty weryfikacji są publicznie dostępne w elektronicznym systemie obsługi projektów, www.gdynia.zetwibo.pl – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego BO. 

Wszystkie projekty po weryfikacji ogólnej zostaną przekazane do analizy lokalizacji (projekty inwestycyjne) i techniczno-finansowej. Urzędnicy z wydziałów urzędu miasta i jednostek miejskich będą w najbliższym czasie sprawdzać projekty pod kątem możliwości realizacji. Analizowane będą m.in. kwestie związane ze zgodnością projektu z obowiązującymi planami miasta oraz poprawnością kosztorysów.

 Jeśli realizacja projektu nie będzie możliwa w opisanym kształcie, urzędnicy skontaktują się z pomysłodawcami. Mailowo lub telefonicznie przedstawią propozycję niezbędnych zmian. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli proponowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. Także zmiany lokalizacji, jeżeli podana działka została przeznaczona na inne cele. Autorzy i autorki będą mieć pięć dni na ewentualne uzupełnienia. 

Trochę inna droga czeka natomiast 19 projektów miejskich, których weryfikacja ogólna trwać będzie jeszcze do 17 marca. Kolejnym etapem będą warsztaty online. W trakcie tych spotkań urzędnicy przedstawią proponowany zakres zmian czy uzupełnień, a potem wspólnie z autorami dopracują ostateczną formę projektu. Ostateczna analiza merytoryczna zakończy się w tym samym czasie, co projektów dzielnicowych, czyli do 14 maja 2021 r.

Warto pamiętać, że jeśli projekt zostanie zweryfikowany negatywnie (uznany za niemożliwy do realizacji), autorzy i autorki będą mieć trzy dni robocze na złożenie odwołania od tej decyzji. Odwołane można złożyć w wersji papierowej w siedzibie LIS (ul. Żeromskiego 31), w formie elektronicznej na adres bo@gdynia.pl, lub poprzez ePUAP. W treści odwołania należy opisać swoje zastrzeżenia dotyczące weryfikacji i jej wyników i uzasadnić swoją opinię. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie należało do Prezydenta Gdyni.

Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 26 maja 2021 roku. 

Wyniki weryfikacji formalnej projektów dzielnicowych.

powrót