Jak wspierać relacje sąsiedzkie w dzielnicach? Jakie są potrzeby mieszkańców? Czy Domy Sąsiedzkie mogą pomóc tworzyć centra lokalne? Odpowiedzi gdynian i gdynianek na te pytania znajdują się w raporcie podsumowującym konsultacje społeczne „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach”. Rekomendacje zawarte w dokumencie zostały przedstawione Prezydentowi Gdyni.

„O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach” to ogólnomiejskie konsultacje społeczne, których celem było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z życiem w dzielnicach, rozwojem relacji sąsiedzkich i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć centrów sąsiedzkich Przystań.

– Ideą Przystani, sednem jej działalności, jest angażowanie mieszkańców. Nie tylko do udziału w zajęciach programowych, ale także do ich współprowadzenia i do tego, by współtworzyli te miejsca. Wiemy, że ważne jest stworzenie do tego odpowiednich warunków, zwłaszcza w czasach, na których odcisnęła się pandemia. Dlatego rozmawiamy z mieszkańcami i dopytujemy, jakie są ich potrzeby. Tak też było w przypadku ostatnich konsultacji społecznych dotyczących sąsiedzkości w Gdyni – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Jestem przekonana, że przekazane przez gdynian i gdynianki opinie i sugestie przyczynią się do jeszcze lepszego dopasowania oferty centrów sąsiedzkich, a dzięki temu staną się sercami lokalnej aktywności – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej badanie i rozwój sieci.

Badanie zostało przeprowadzone od 13 września do dnia 4 października 2021 roku. Gdynianki i gdynianie mogli zgłosić swoje opinie i uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego na Gdyńskiej Platformie Dialogu, wypełniając ankiety dostępne w Domach Sąsiedzkich oraz przesyłając odpowiedzi mailem. Chętni wzięli także udział w wywiadach. W efekcie zebranych zostało 126 ankiet i przeprowadzonych 37 wywiadów.  

Z odpowiedzi badanych mieszkańców i mieszkanek wynika, że są zgodni co do czynników wpływających na komfort życia w dzielnicach. To m.in. dostępność (układ przestrzenny pozwalający na krótki czas dojścia do usług), bezpieczeństwo oraz szybki transport do i z dzielnicy. Wśród atutów gdyńskich dzielnic wskazali walory naturalne i zieleń oraz dostępność do centrum i usług. Wśród słabych punktów wskazywano korki uliczne, zły stan dróg dojazdowych oraz niewystarczającą liczbę parkingów, oraz infrastruktury pieszej i rowerowej.

Zebrane wnioski wskazały tym samym na potrzebę przenalizowania możliwości wdrożenia idei miasta 15-minutowego oraz rozwijania rozwiązań nakierowanych na wzmacnianie naturalnych walorów Gdyni, a tym samym działań proklimatycznych.

Konsultacje wykazały również, że badani mieszkańcy Gdyni dobrze oceniają relacje sąsiedzkie. Wskazywano również, że wzmacnianie i budowanie sąsiedzkości powinno opierać się na wspieraniu rozwoju relacji dających poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty.  Oznacza to, że pożądane jest rozwijanie oferty miejskich instytucji, w tym działań nakierowanych na wzmacnianie zainteresowań, czy m.in. organizację wydarzeń proekologicznych oraz działań charakterze międzykulturowym.

Wśród sugestii mieszkańców i mieszkanek dotyczących programu i działalności sieci centrów sąsiedzkich znalazło się m.in. balansowanie oferty nastawionej na aktywizację i rozwój zainteresowań, z ofertą sportową i z zakresu wsparcia. Do rozważenia wskazano zakres i formułę działalności Domów Sąsiedzkich w przypadku ponowienia obostrzeń pandemicznych, które pozwoliłyby zachować kontakt z lokalnymi społecznościami, a jednocześnie sprostać restrykcjom. Do przeanalizowania zasugerowano również zakres oferty realizowanej fizycznie w przestrzeniach dzielnic. Z wniosków z badania wynika także, że niezbędne jest zbudowanie nieodpłatnego i odpłatnego systemu użyczania przestrzeni lokalnym liderom, grupom nieformalnym, organizacjom.

Raport z konsultacji wraz z rekomendacjami został przedstawiony Prezydentowi Gdyni. Wnioski będą teraz analizowane pod kątem możliwości realizacji i wdrażane przez centra sąsiedzkie. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu.

Konsultacje były elementem projektu “Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Funduszu Spójności.

powrót