PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego

z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców

obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021

 

 1. Podstawa prawna konkursu
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
   w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  • Uchwała Rady Miasta Gdyni nr III/24/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

 

 1. Ogłaszający konkurs
  • Gmina Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

tel. 58 668 80 00

e-mail: umgdynia@gdynia.pl
www.gdynia.pl

 

 1. Obsługa merytoryczna konkursu
  • Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
 1. Żeromskiego 31
  81-346 Gdynia
  tel. 58 727 39 01

email: lis@lis.gdynia.pl

www.gdynia.pl/bip/lis

 

Prowadzący konkurs:

Monika Listwoń – tel. 58 / 727 39 21; e-mail: m.listwon@lis.gdynia.pl

 

 • Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
  • w skróconej treści w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz,
  • w pełnej treści:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • na stronie internetowej gdynia.pl.

 

 1. Rodzaj zadania
  • Zadanie własne gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
  • Nazwa zadania: Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021.
  • Cele merytoryczne, które powinny być realizowane poprzez działania proponowane przez Oferentów:
   • Zwiększenie zaangażowania i aktywności społecznej mieszkańców następujących obszarów rewitalizowanych:
  • części dzielnicy Chyloni – rejon osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego (ZOH),
  • części dzielnicy Chyloni – rejon tzw. Meksyku (Meksyk),
  • zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja(W-R),
  • część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza (Oksywie),
  • część dzielnicy Babie Doły – rejon ulicy Rybaków (Babie Doły)

– w różnych obszarach funkcjonowania ww. obszarów poprzez wsparcie finansowe inicjatyw zgłaszanych i realizowanych przez mieszkańców ww. obszarów.

 • Wzrost poziomu inicjatywności mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i integracji społeczności na poziomie lokalnym.
 • Wzrost poziomu współpracy oraz pogłębienie wzajemnych relacji sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami danego obszaru rewitalizacji objętego niniejszym zadaniem.
 • Niniejsze zadanie publiczne jest realizowane:
  • w ramach projektów:
 • Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego,
 • Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja,
 • Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie,

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020; środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego zadania w zakresie dotyczącym trzech ww. obszarów rewitalizacji (za wyjątkiem osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego w latach 2020-2021) stanowią tzw. cross-financing i zastosowanie do nich mają regulacje dotyczące cross-financingu zawarte w Zasadach wdrażania RPO WP na lata 2014-2020;

 • oraz z budżetu miasta Gdyni w zakresie dotyczącym osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego w latach 2020-2021, części dzielnicy Babie Doły – rejon ul. Rybaków i osiedla tzw. Meksyk – w latach 2019-2021.
 • Obszar realizacji niniejszego zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

 

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  • Zleceniodawca przekaże podmiotowi, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, środki finansowe w formie dotacji łącznie w wysokości do 130.005,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięć złotych); w każdym roku realizacji zadania w wysokości do 43.335,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych).
  • Podział środków dotacji ze względu na zakres czasowy i terytorialny zadania oraz źródło finansowania:

 • Z uwagi na fakt, że zadanie jest finansowane w części ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w ramach projektów, o których mowa wyżej, wskazane w tabeli powyżej środki przeznaczone na Oksywie oraz na Witomino-Radiostacja – w całym okresie realizacji zadania – oraz na osiedle ZOH w roku 2019 (oznaczone gwiazdką*) powinny być wydatkowane na realizację zadania wyłącznie na tych obszarach, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowalne.
 • Oferent jest zobligowany do wydatkowania środków projektowych (unijnych) w wysokości nie wyższej niż wskazana w ww. tabeli wyłącznie na rzecz działań w obrębie danego obszaru, bez możliwości transferu tych środków między obszarami; w przypadku środków pochodzących z budżetu miasta Gdyni (kwoty nie oznaczone gwiazdką) przesuwanie środków między obszarami jest dopuszczalne, jeśli uzasadnione to będzie liczbą złożonych wniosków o realizację inicjatywy.
 • Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
  • zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
  • zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
   z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 • W przypadku realizacji większej liczby inicjatyw w danym roku dopuszcza się zwiększenie kwoty dotacji za wcześniejszą akceptacją Zleceniodawcy po zapewnieniu środków w budżecie danego roku realizacji zadania.
 • Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadania wskazanego w ogłoszeniu.

 

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
  • Uprawnione do złożenia oferty są:
   • organizacje pozarządowe:
    • nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
    • nie działające w celu osiągnięcia zysku,

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub następujące podmioty:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 • Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  • Wnioskowana kwota na realizację projektu może stanowić 100% planowanego budżetu zadania, przy czym w ocenie ofert brana będzie pod uwagę wysokość finansowego wkładu własnego deklarowana przez organizację.
  • Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
  • Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może złożyć ofertę wspólną.
  • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania zgodnie z sugestiami Komisji oceniającej.
  • Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
   • wydatków, które znajdują pokrycie ze środków Unii Europejskiej, budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych środków w ramach odrębnych dotacji,
   • pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   • zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów,
   • zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości {Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.} oraz art. 16 a ust. 1 w zw. z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych {Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.}), których wartość brutto przekracza 3 500 zł,
   • działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
   • udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
   • działalności politycznej lub religijnej,
   • zakupu środków transportu,
   • zakupu artykułów spożywczych.
  • Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym
  • Za koszty kwalifikowane w ramach zadania uznaje się koszty dotyczące kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
   • niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,
   • spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,

w szczególności:

 1. a) koszty wsparcia realizacji inicjatyw mieszkańców – tzw. granty – stanowiące 60% kwoty dotacji (łącznie oraz na dany obszar realizacji zadania);
 2. b) koszty obsługi zadania – stanowiące łącznie 40% kwoty dotacji (łącznie oraz na dany obszar realizacji zadania):
 • koszt wynagrodzenia animatora/-ów (koszt osobowy),
 • pozostałe koszty obsługi zadania, np. koordynator, obsługa księgowa, koszty materiałów biurowych, itp., rozliczane ryczałtem jako koszty pośrednie do wysokości 40% kosztów obsługi zadania.
  • Szczegółowy podział środków dotacji ze względu na zakres czasowy, terytorialny i rzeczowy zadania, uwzględniający treści zawarte w pkt 7.7 lit. a i b niniejszego ogłoszenia:

 • Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 1. Termin realizacji zadania
  • Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 października 2021 r.

 

 1. Warunki realizacji zadania
  • W ramach zadania finansowana będzie działalność Oferenta dotycząca wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców pięciu wskazanych w pkt 4.3 niniejszego ogłoszenia obszarów rewitalizowanych, realizująca cele, o których mowa w pkt 4.3 niniejszego ogłoszenia, na terenie obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektami: Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego, Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Realizacja zadania przez Oferenta polegać będzie na obsłudze Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa wspierającego oddolne inicjatywy mieszkańców obszarów rewitalizowanych objętych niniejszym zadaniem, w szczególności na:
   • zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez Oferenta trzech naborów (w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku realizacji zadania, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 9.4 niniejszego ogłoszenia) wniosków o wsparcie inicjatyw mieszkańców obszarów objętych niniejszym zadaniem, w ramach których mieszkańcy będą zgłaszać swoje pomysły (inicjatywy) na rzecz rewitalizacji obszaru, w którym mają miejsce zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem integracji mieszkańców i partycypacji społecznej – premiowane będą inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców kilku bloków lub realizowane w przestrzeni całego obszaru;
   • opracowaniu ramowego harmonogramu obsługi Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa;
   • opracowaniu strategii animacji i przeprowadzeniu działań animacyjnych mających na celu pobudzenie kreatywności mieszkańców zainteresowanych Funduszem Sąsiedzkim Gdynia odNowa z naciskiem na kreowanie pomysłów nakierowanych na pogłębienie relacji sąsiedzkich i wzmocnieniu ich umiejętności w realizacji działań sąsiedzkich;
   • dopracowaniu, zgodnie z celami i warunkami realizacji zadania oraz zasadami wydatkowania środków Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa, pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, oraz pomocy w wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego do Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa;
   • wsparciu dla realizatora inicjatywy w zakresie wypromowania danej inicjatywy wśród mieszkańców; od Oferenta wymaga się, aby w ramach akcji promującej inicjatywy realizowane w ramach Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa uwzględniana była również informacja o współfinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 lub środków budżetu miasta Gdyni – w zależności od obszaru;
   • udziale w pracach komisji konkursowej, której zadaniem będzie dokonanie wyboru najlepszych inicjatyw; komisja składać się będzie z przedstawicieli Oferenta, pracowników Laboratorium Inicjatyw Społecznych, członków Komitetu Rewitalizacyjnego, lokalnych liderów; za powołanie i prace komisji konkursowej odpowiada Zleceniodawca;
   • obecności podczas realizacji danej inicjatywy, dokumentowaniu przygotowań i przebiegu inicjatywy w postaci dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej oraz zapisów rozmów/wywiadów z realizacji poszczególnych inicjatyw z realizatorem oraz mieszkańcami, monitorowaniu i rozliczaniu realizacji inicjatyw;
   • działaniach administracyjno-formalnych związanych z obsługą Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa, prowadzeniu dokumentacji (podstawowe dokumenty niezbędne do obsługi Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa Oferent otrzyma od zleceniodawcy – patrz pkt 9.18 niniejszego ogłoszenia);
   • złożeniu raportu ewaluacyjnego z realizacji inicjatyw mieszkańców w danym roku oraz w ramach całego zadania.
  • Zadanie jest adresowane do mieszkańców następujących obszarów rewitalizowanych:
   • części dzielnicy Chyloni – rejonu osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego,
   • części dzielnicy Chylonia – rejonu tzw. Meksyku,
   • zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja,
   • część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza,
   • część dzielnicy Babie Doły – rejon ul. Rybaków

– wyznaczonych Uchwałą nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku oraz objętych Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym Uchwałą nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku.

Adresatami zadania są osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej), mające miejsce zamieszkania na terenie ww. obszarów rewitalizacji, nieformalne grupy mieszkańców tych obszarów lub grupy obywatelskie, składające się z mieszkańców ww. obszarów.

 • Inicjatywy będą realizowane w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku realizacji zadania. Nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 30 września każdego roku realizacji zadania, za wyjątkiem roku 2021 (nabór wniosków winien zakończyć się wcześniej tak, aby do 15 września zrealizować wybrane inicjatywy). Dopuszcza się złożenie wniosku o wsparcie inicjatywy i jej wybór do realizacji w roku n realizacji zadania i faktyczne zrealizowanie inicjatywy w roku następnym (n+1).
 • Wysokość wsparcia jednej inicjatywy ze środków Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa wynosi co do zasady do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych). W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach wysokość wsparcia może zostać, za zgodą Zleceniodawcy, zwiększona do 50% ww. kwoty (tj. do kwoty 1.500 zł), o ile zwiększenie to mieści się w budżecie zadania i obowiązujących limitach.
 • W pierwszym roku realizacji zadania winno być zrealizowanych nie mniej niż 25 inicjatyw (łącznie, we wszystkich obszarach rewitalizowanych objętych niniejszym zadaniem).
 • W ramach całego zadania musi zostać wspartych co najmniej 70 inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Wyżej wskazany wskaźnik stanowi podstawę do oceny realizacji zadania publicznego przez Oferenta w całości lub części oraz do ewentualnego rozliczenia finansowego realizacji zadania publicznego zgodnie z regułą proporcjonalności.
 • W przypadku większej ilości inicjatyw zgłoszonych w poszczególnych latach, za zgodą Zleceniobiorcy będzie istniała możliwość zmiany wysokości środków w poszczególnych latach, co wpłynie na wysokość przekazanych przez Zleceniobiorcę transz.
 • Zadanie nie może pokrywać się bądź wykluczać z przedsięwzięciami, które zostały zaplanowane dla tych obszarów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 i będą prowadzone w okresie realizacji tego Programu.
 • Wybrane do realizacji pomysły mieszkańców nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od uczestników działań nie mogą być pobierane opłaty.
 • Wsparcie finansowe przeznaczone na finasowanie realizacji inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizacji (tzw. granty) nie może być przeznaczone na koszty osobowe (w tym koszty koordynacji czy administrowania działań w ramach inicjatywy), a jedynie na towary, materiały, usługi i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia działań w ramach
 • Wydatki ponoszone przez mieszkańców będą rozliczane na podstawie prawidłowo wystawionych na Oferenta faktur. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie inicjatyw mogą być przekazywane przez Oferenta mieszkańcom jako refundacja albo jako zaliczka.
 • Finansowanie inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych, objętych niniejszym zadaniem, musi spełniać wymogi, o których mowa w pkt 4.4 i 7.7 niniejszego ogłoszenia.
 • Oferent powinien położyć nacisk na pracę animatora/animatorów – jako kluczowych osób wspierających proces dopracowania,realizacji oraz podsumowania inicjatyw. Przy kalkulacji kosztów animatora należy uwzględnić jego obecność przy realizacji danych inicjatyw oraz zaangażowanie na etapie podsumowywania/rozliczania inicjatyw.
 • Oferent winien zachęcać pomysłodawców inicjatyw, aby w realizację ich inicjatywy włączali sąsiadów i mieszkańców obszaru, w którym mają miejsce zamieszkania i w którym będą realizowane inicjatywy, a mając na uwadze fakt, że środki Funduszu Sąsiedzkiego nie mogą być wydatkowane na artykuły spożywcze – jeśli to dotyczy danej inicjatywy – w zakresie wspólnego i samodzielnego zapewnienia wyżywienia.
 • Zadanie oraz wyłonione do realizacji inicjatywy mieszkańców powinny zostać zrealizowane na terenie ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Istnieje możliwość prowadzenia części prac przygotowawczych poza podobszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z uzasadnionych powodów.
 • W przypadku realizacji zadania na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni mieszkaniec/mieszkańcy realizujący inicjatywę jest/są zobowiązany/-i do uzyskania zgody podmiotu zarządzającego terenem publicznym na jego zajęcie.
 • W przypadku realizacji zadania na terenie, który nie jest własnością Gminy Miasta Gdyni, mieszkaniec/mieszkańcy realizujący inicjatywę jest/są zobowiązany/-i uzyskać zgodę właściciela tego terenu na realizację inicjatywy.
 • Na potrzeby realizacji niniejszego zadania podmiot, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany współpracować ze Zleceniodawcą, w szczególności w zakresie nawiązania pierwszego kontaktu animatora z zainteresowanymi Funduszem Sąsiedzkim Gdynia odNowa mieszkańcami, informowania o datach poszczególnych inicjatyw oraz bieżącego sygnalizowania problemów.
 • Akcja informacyjno-promocyjna dotycząca Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa leży po stronie Zleceniodawcy. W dużej mierze prowadzona będzie w oparciu o zasoby Przystani – domów sąsiedzkich działających na obszarach rewitalizacji. W zakresie, w jakim będzie to niezbędne, Zleceniodawca będzie współpracować z animatorem.
 • Zleceniodawca przekaże podmiotowi, z którym zostanie podpisana umowa, wypracowany podczas realizacji tożsamego zadania w 2018 r., a następnie poddany ewaluacji, „narzędziownik” w postaci Regulaminu Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa, wniosku o wsparcie inicjatywy, wzoru umowy o realizację inicjatywy, formularza sprawozdania z realizacji danej inicjatywy, logotypu Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa, materiałów informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców. Stanowić one będą podstawę do realizacji zadania w latach 2019-2021.
 • Realizacja zadania powinna zostać odpowiednio udokumentowana, w szczególności w zakresie animacji oraz realizacji poszczególnych inicjatyw mieszkańców wspartych w ramach zadania, w postaci dokumentacji umożliwiającej prawidłową ścieżkę audytu w zakresie zgłaszania i wyboru inicjatyw, w postaci dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej oraz zapisów rozmów/wywiadów z realizacji poszczególnych inicjatyw, itp.
 • Dopuszcza się modyfikację założeń Funduszu Sąsiedzkiego Gdynia odNowa w drugim i/lub trzecim roku realizacji zadania, jeśli będzie to uzasadnione i wskazane w raporcie ewaluacyjnym z realizacji inicjatyw mieszkańców w pierwszym roku realizacji zadania (tj. w 2019 r.) – we współpracy ze Zleceniodawcą.
 • Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego przez siebie rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 • Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zapisy uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę w ofercie realizacji zadania publicznego.
 • Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania zostanie zobowiązany w umowie do:
  • racjonalnego gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji realizując zadanie w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadania, a także uwzględniający zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów;
  • przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku zakończenia przez Zleceniodawcę realizacji projektów: Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego, Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dotyczy osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego w roku 2019, zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja i części dzielnicy Oksywie – rejonu dawnej wsi Oksywie oraz ul. A. Dickmana i inż. J. Śmidowicza, a w zakresie realizacji zadania na terenie osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego w latach 2020-2021, części dzielnicy Babie Doły – rejonu ul. Rybaków i osiedla tzw. Meksyk – przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym Oferent realizował zadanie;
  • dokumentowania zaplanowanych w ofercie realizacji zadania publicznego działań (np. w zakresie animacji, w postaci dokumentacji umożliwiającej prawidłową ścieżkę audytu w zakresie zgłaszania i wyboru inicjatyw, w postaci dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej, wywiadów z realizacji poszczególnych inicjatyw, itp.).

 

 1. Termin składania ofert
  • Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20 lutego 2019 r. do godziny 23:59:59.
  • Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
   • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych,
   • na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
   • na stronie internetowej gdynia.pl.

 

 1. Tryb składania ofert
  • Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl.
  • Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 21 lutego 2019 r. do godziny 12:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.2 niniejszego ogłoszenia – jeśli dotyczy, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania całej oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie LIS, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021“.
  • W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Oferta realizacji zadania publicznego sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna zawierać w szczególności:
   • dokładne, szczegółowe informacje w zakresie, o którym mowa w pkt 9.2 niniejszego ogłoszenia;
   • harmonogram realizacji poszczególnych etapów zadania publicznego ze szczegółowym uzasadnieniem, potwierdzającym znajomość specyfiki zadania;
   • kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu i warunków realizacji zadania;
   • informację o wcześniejszej działalności Oferenta.
  • Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna dodatkowo zawierać:
   • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
   • sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wobec organu administracji publicznej.
  • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  • Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
   W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to oddział lub ośrodek traktowany jest jako odrębna organizacja.
  • Otwarty konkurs ofert może zostać rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.
  • Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
  • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent składający ofertę.
  • Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób jasny i czytelny.
  • Oferta podmiotu, który wygra konkurs, stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Zlecającego) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 

 1. Wymagane dokumenty
  • Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do dołączyć do oferty następujące załączniki:
   • aktualny odpis z innego niż KRS rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy tylko niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
   • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru,
   • kopię aktualnego statutu,
   • pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji – wyłącznie w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji,
   • inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności, na które Oferent powołuje się w ofercie (np. umowy, wstępne zgody, oświadczenia, zaświadczenia, życiorysy, listy intencyjne).
  • Załączniki, o których mowa w pkt 12.1.2, 12.1.4 – jeśli dotyczy, muszą być złożone w formie papierowej, wyłącznie w oryginale, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  • Do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do dostarczenia:
   • informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania Oferenta: imiona i nazwiska osób, PESEL, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
   • umowy pomiędzy podmiotami, które złożyły ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu
  • Treść ogłoszenia konkursu można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych lub uzyskać w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

 

 1. Tryb wyboru oferty oraz kryteria oceny
  • Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz kryterium oceny dodatkowej) przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
  • Komisja Oceniająca dokona oceny złożonych ofert na posiedzeniu oraz w generatorze witkac.pl.
  • Komisja Oceniająca do oceny ofert zastosuje ujednoliconą Kartę Oceny Oferty przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5426/16/VII/R z dnia 6 grudnia 2016 roku.
  • Rozpatrywane będą oferty:
   • złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie;
   • prawidłowo zgłoszone w systemie witkac.pl;
   • złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
   • dla których w terminie i prawidłowo dostarczono pisemne potwierdzenie złożenia oferty, odpowiednią stronę oferty wraz z podpisami, pozostałe dokumenty w formie papierowej, o których mowa w pkt 12.2 niniejszego ogłoszenia;
   • zgodne z założeniami konkursu.
  • Ocena formalna oferty na podstawie kryteriów wskazanych w części I Karty Oceny Oferty dokonywana jest przez pracownika Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzącego konkurs.
  • Przyjmuje się następujące kryteria merytoryczne, które będą brane pod uwagę przez Komisję Oceniającą przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
   • kryteria oceny ustawowej (łącznie do 60 punktów):
 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta w czasie (harmonogram) i w proponowany sposób (efektywny i możliwy do wykonania, zgodny z obowiązującymi przepisami) [TAK/NIE],
 2. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków [do 5 pkt],
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania [do 15 pkt],
 4. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł [do 10 pkt],
 5. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie [do 30 pkt].
 • kryteria oceny dodatkowej (łącznie do 40 punktów):
  1. Doświadczenie. Najwyżej będą oceniane oferty zgłoszone przez Oferentów mających doświadczenie w animacji społecznej i realizacji podobnego typu działań [do 15 pkt],
  2. Zaangażowanie osobowe. Najwyżej będą oceniane oferty, w których Oferent proponuje jak największą liczbę godzin pracy animatora w skali roku [do 15 pkt]: do 250 godzin – do 5 pkt, 251 – 350 godzin – do 10 pkt, 351 godzin i więcej – do 15 pkt,
  3. Spotkania dla mieszkańców. Najwyżej będą oceniane oferty, w których Oferent proponuje przeprowadzenie nie mniej niż 2 spotkań z mieszkańcami danej dzielnicy [do 10 pkt]: jedno spotkanie – 3 pkt, dwa spotkania – 6 pkt, 3 i więcej spotkania – do 10 pkt.

 

 • Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wynosi 60 punktów.

 

 1. Termin dokonania wyboru oferty
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
  • Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
  • Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:
   • do unieważnienia konkursu z uwagi na brak złożonych ofert lub brak ofert spełniających wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
   • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
   • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
  • Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie przysługuje odwołanie.
  • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:
   • w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz,
   • w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych,
   • na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
   • na stronie internetowej gdynia.pl.
  • Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku konkursu.

 

 1. Sprawozdawczość
  • Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
   • na podstawie zawartej umowy może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego, a sprawozdanie to powinno zostać dostarczone w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania;
   • zobowiązany jest do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończeniu roku budżetowego;
   • zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
  • Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  • O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
   • data stempla pocztowego w przypadku sprawozdań wysyłanych pocztą,
   • data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.

 

 1. Kontrola realizacji zadania
  • Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie podmiotu realizującego zadanie publiczne i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
  • W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
  • Realizowane zadanie, w zakresie dotyczącym osiedla Zamenhofa – Opata Hackiego, zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, dzielnicy Oksywie, może podlegać kontroli przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz inne podmioty i instytucje uprawnione do prowadzenia czynności kontrolnych projektów: Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego, Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie. Kontrola może odbywać się zarówno na etapie realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu przed upływem okresu trwałości, o którym mowa w pkt 9.23.2, zarówno w miejscu realizacji, jak i w siedzibie podmiotu realizującego zadanie publiczne.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

powrót