Biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki, w jakich żyją mieszkańcy osiedla Pekin na Wzgórzu Orlicz – Dreszera i chcąc zabezpieczyć ich przed grożącą bezdomnością władze Gdyni zdecydowały się objąć ten teren Gminnym Programem Rewitalizacji, zaś mieszkańcom zadedykować Program Osłonowy. Z finansowego wsparcia miasta udzielanego przy wynajmie mieszkania w innej części Gdyni korzysta 47 rodzin – 89 osób, czyli ponad 1/3 mieszkańców tego osiedla. Przed rozpoczęciem działań przez miasto Pekin miał około 220 lokatorów.

Wzgórze Orlicz-Dreszera w gdyńskiej dzielnicy Leszczynki, zwane Pekinem, to teren w całości prywatny. Mieszkające tam osoby żyją w bardzo trudnych warunkach. Na osiedlu brakuje podstawowej infrastruktury, stan znajdujących się tu budynków mieszkalnych systematycznie się pogarsza. Nasiliły się też działania właścicieli mające skłonić dotychczasowych lokatorów do opuszczenia terenu.

Mając to wszystko na uwadze, władze miasta  postanowiły objąć osiedle Pekin Gminnym Programem Rewitalizacji  i sfinansować ze środków własnych samorządu działania na rzecz mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji. Przeznaczono na to 7,2 mln zł. Ponieważ nie jest możliwe poprawienie warunków życia lokatorów z Pekinu bezpośrednio w miejscu ich zamieszkania, władze miasta zdecydowały o wsparciu finansowym przeprowadzki do bezpiecznych lokali w innej części Gdyni.

Od lutego 2017 na Pekinie stale obecna jest grupa pracowników socjalnych Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, którzy są ścisłym kontakcie z mieszkańcami osiedla Pekin. Codziennie dyżurują w specjalnym punkcie informacyjnym, który z myślą o lokatorach Pekinu stanął u stóp Wzgórza. Do dyspozycji mieszkańców jest też specjalny numer telefonu (czynny całą dobę) oraz adres e-mail, na który spływają tylko maile w sprawie Pekinu. Wydano już kilka numerów mini-biuletynu, zawierającego najistotniejsze informacje o tym, na jaką pomoc mogą liczyć gdynianie ze Wzgórza Orlicz-Dreszera i kto jej udzieli, najważniejsze dla nich dane kontaktowe. Biuletyn ten trafił do każdego gospodarstwa domowego na Pekinie.

Pracownicy socjalni skontaktowali się z 129 rodzinami, w których przeprowadzili 221 specjalnych ankiet. Na ich podstawie określają sytuację danej rodziny i wspólnie omawiają możliwości, jakie stwarza przygotowany, tylko i wyłącznie dla mieszkańców Wzgórza Orlicz – Dreszera, program osłonowy. Nigdy wcześniej żadna grupa gdynian zajmujących prywatny teren i mieszkająca w budynkach na działkach dzierżawionych od właścicieli nie otrzymała tak kompleksowej opieki i oferty pomocy, której koszty w całości bierze na siebie samorząd.

– Program Osłonowy, przygotowany dla mieszkańców Pekinu, czerpie z doświadczeń m.in. systemu mieszkań wspieranych. Podobnie jak dzieje się to w wielu miastach Europy, rezygnujemy z budowy skupisk lokali komunalnych i socjalnych – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W mieście od kilku lat rozwijany jest program dofinansowania wynajmu mieszkań na wolnym rynku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W tej chwili z tej formy wsparcia w całej Gdyni z powodzeniem korzysta około 150 osób.

Tym, którzy wyrażą wolę skorzystania z programu, proponowane jest wsparcie finansowe w wyprowadzce do innego miejsca w Gdyni. Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów wynajmu mieszkania na wolnym rynku – co miesiąc, w wysokości kilkuset złotych, przez okres co najmniej dwóch lat. To czas, w którym rodzina ma szansę na ustabilizowanie swojej sytuacji – także finansowej. Pomoże w tym np. uczestnictwo w kursach proponowanych w ramach programu osłonowego. W uzasadnionych sytuacjach wsparcie finansowe może trwać dłużej, a w przypadku osób starszych czy chorych – może być bezterminowe.

By z oferty miasta mogło z skorzystać jak najwięcej mieszkańców Pekinu, określono specjalne kryteria dochodowe. W szczególnych przypadkach prezydent Gdyni wydaje decyzje o przyspieszeniu przyznania mieszkania socjalnego czy komunalnego. Część rodzin mieszkających na terenie Wzgórza, otrzymała już mieszkania socjalne. Wszystko po to, by skutecznie, bez zbędnej zwłoki, wesprzeć jak największą liczbę rodzin – mając na względzie ich dobro i poczucie bezpieczeństwa.

Oferowaną przez miasto pomoc przyjęły już 44 rodziny – łącznie 84 osoby. Prawie 50 kolejnych rodzin rozważa wyprowadzkę. To potwierdza wyniki badania demograficznego przeprowadzonego wśród mieszkańców Pekinu w roku 2016. 60 proc. respondentów deklarowało wówczas, że gdyby miało taką możliwość, wyprowadziło by się do innej części Gdyni.

Pracownicy socjalni pracują dwutorowo: utrzymują intensywny kontakt z rodzinami, które deklarują chęć wyprowadzki i monitorują sytuację tych, którzy już urządzili się poza Pekinem.
Teraz, tuż przed okresem zimowym, sprawdzą warunki w jakich zimę spędzą ci, którzy zdecydują się pozostać na osiedlu. W uzasadnionych przypadkach zaproponują pomoc w zapewnieniu opału czy przeprowadzeniu drobnego remontu.

Jeden z zapisów wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy mówi o zakupie przez samorząd mieszkań na wolnym rynku, z których mieszkańcy będą mogli korzystać na ogólnie przyjętych w Gdyni zasadach.
W sprawie Pekinu Prezydent Gdyni jest też w stałym kontakcie z komendantem miejskim policji. To efekt docierających do władz miasta sygnałów o poczuciu zagrożenia, w jakim żyje się dziś na osiedlu. Badaniem, czy niepokojące zdarzenia, do jakich dochodzi ostatnio w tej części Gdyni (pożary, wyburzenia pustostanów sąsiadujących z zamieszkałymi budynkami), zajmują się policja i prokuratura.

powrót