Rozwój usług społecznych w Gdyni

powrót

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizujemy we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę zajęć dla dzieci, rodziców i opiekunów oraz całych rodzin.

Po co?

Podstawą działania systemu usług społecznych powinna być dostępność i sprofilowanie, na miarę i według potrzeb jego odbiorców. W ramach projektu wprowadzamy program zmiany systemu usług wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży oraz osób w pieczy zastępczej, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego na terenie całej Gdyni, tak aby realizować te dwa najważniejsze założenia.

Zarówno dla Miasta Gdyni, jak i naszych pozarządowych partnerów ważne jest, aby to, co proponujemy było potrzebne, tzn. odpowiadało na rzeczywiste potrzeby i trudności, i – co równie ważne – żeby było skuteczne. Dlatego podstawą realizacji wszystkich naszych działań jest indywidualizacja wsparcia (dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie opracowujemy odrębny program zajęć i/lub konsultacji) oraz jego deinstytucjonalizacja (wsparcie oferowane jest lokalnie, przez organizacje osadzone w społeczności).

Prowadzimy konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów, treningi umiejętności wychowawczych, tematyczne grupy wsparcia, terapię pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, organizujemy wyjazdy integracyjne dla całych rodzin. Działania realizowane są w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe – współrealizatorów projektu. Specjalną ofertę dla osób w pieczy zastępczej wprowadziliśmy w Placówce Animacji Środowiskowej STARTER.

Jako LIS realizujemy w ramach projektu zadanie Centrum Usług Społecznych. To zestaw działań, które w formie warsztatów rodzinnych i tematycznych grup wsparcia prowadzi nasz zespół animatorów, głównie w centrum sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu.

Dla kogo?

Ofertę kierujemy do rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na trudności w opiece i wychowaniu oraz dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego. Prowadzone w ramach projektu działania mają charakter profilaktyczny, a nie interwencyjny. Chcemy wspierać i wzmacniać. Koncentrujemy się na wyrównywaniu szans społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

Projektowa oferta jest zróżnicowana. W każdym z miejsc, w których realizujemy działania program jest nieco inny, a zakres wsparcia dostosowujemy do potrzeb poszczególnych osób i rodzin. Ramowy program zamieściliśmy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Laboratorium Innowacji Społecznych albo organizacjami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania. Kontakty znajdziesz na dole strony.

-> PRZECZYTAJ KRÓTKI PRZEWODNIK PO PROJEKCIE <-

 

Współrealizatorzy:

Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia. Kontakt: Monika Nowakowska, tel. 58 727 39 22, e-mail: m.nowakowska@lis.gdynia.pl

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

 Okres realizacji: 1 grudnia 2016 – 31 grudnia 2019

 Liczba osób objętych wsparciem: 330

 Wartość projektu: 3 643 229,90 zł | Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora k.ziemann@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12
KOMUNIKACJA (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Aleksandra Dylejko - rzecznik prasowy a.dylejko@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09 | 603 620 200
Łukasz Kierznikiewicz - komunikacja l.kierznikiewicz@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Katarzyna Mejna - komunikacja k.mejna@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Ksenia Pisera - komunikacja k.pisera@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
Aleksander Trafas - materiały audiowizualne i zdjęcia a.trafas@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Ilona Budzbon Marcinkowski – materiały audiowizualne i zdjęcia i.marcinkowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
Maciej Majchrzak - projekty graficzne m.majchrzak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 20
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Stokłuska e.stokluska@lis.gdynia.pl konsultacje@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
UrbanLab (Al. Zwycięstwa 96/98)
Przemysław Górski p.gorski@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Chylońska 237 / ul. Kartuska 20B)
Łukasz Rąpała l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Iwona Deyk i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Anna Rycerz a.rycerz@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Pytel j.pytel@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Cupiał j.cupial@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Małgorzata Redzińska m.redzinska@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Marzena Pawłowska m.pawlowska@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Urszula Kokoszka u.kokoszka@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Tomasz Matysiak t.matysiak@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27
Małgorzata Zaworska m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Paulina Kobza-Prot p.kobza-prot@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Magdalena Dębna m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Martyna Winnicka m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55
Projekty (ul. Żeromskiego 31 / al. Zwycięstwa 96/98)
Beata Prusak – aktywizacja społeczno-zawodowa b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Monika Nowakowska – rozwój usług społecznych m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Barbara Kucharzyszyn – rewitalizacja społeczna b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Agnieszka Kaim a.kaim@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Anna Ratajczak a.ratajczak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Zuzanna Malicka z.malicka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Marta Ostrowska m.ostrowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Barbara Marchwicka - sekcja użytkownika b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Łukasz Browarczyk - sekcja użytkownika l.browarczyk@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Monika Listwoń - sekcja użytkownika m.listwon@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 21
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - sekcja użytkownika a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Bianka Witkowska - rozwiązania projektowe b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Aleksandra Bujnowska - rozwiązania projektowe a.bujnowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Alicja Brzoskowska - rozwiązania projektowe a.brzoskowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Konrad Młynarczyk - rozwiązania formalno-prawne k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Marcin Lidzbarski - rozwiązania formalno-prawne m.lidzbarski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Katarzyna Smierzchalska - rozwiązania formalno-prawne k.smierzchalska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Monika Kita - rozwiązania formalno-prawne m.kita@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Szymon Socha s.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Joanna Piernik j.piernik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Bożena Kościuszko-Panek b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Ewa Król e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Barbara Kęsik b.kesik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Iwona Sadowska i.sadowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Małgorzata Socha m.socha@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Edyta Wasiak e.wasiak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Wioletta Szwaracka-Burak w.szwaracka-burak@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Monika Grzonka m.grzonka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Aleksandra Richert-Majewska a.richert@ppnt.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Kadry (ul. ŻEROMSKIEGO 31)
Beata Kałan b.kalan@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Katarzyna Sikora katarzyna.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Judyta Bork j.bork@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Zarządzanie i Współpraca (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Gozdalik e.gozdalik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Paweł Wyszomirski p.wyszomirski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 02
Iwona Alukonis i.alukonis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28
Kamil Kaszuba k.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Natalia Kaszuba n.kaszuba@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Klaudia Sikora k.sikora@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28
Danuta Sobieniecka d.sobieniecka@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 18
Aleksander Czech a.czech@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23
Łukasz Kotwica l.kotwica@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 23