REWITALIZACJA: GDYNIA OdNowa

powrót

Pod hasłem „Gdynia OdNowa” koordynujemy proces rewitalizacji sześciu obszarów Gdyni: w Babich Dołach, na Oksywiu, Witominie-Radiostacji, osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni. Prowadzimy tu działania inwestycyjne oraz społeczno – kulturalne, które poprawią jakość życia mieszkańców. Ich szczegóły zapisane są w Gminnym Programem Rewitalizacji, realizowanym do roku 2026 roku.Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych – czytamy w ustawie z 9 października 2015 roku. Dokument określa sposób prowadzenia tego procesu jako kompleksowy, uwzględniający zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy miasto zobowiązane jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar może zostać wskazany jako zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Obszar, na którym występuje szczególna koncentracja tych zjawisk, na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20 proc. powierzchni gminy, nie może też na nim mieszkać więcej niż 30 proc. jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary. Nie muszą mieć wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich koncentracji negatywnych zjawisk. Tak obszar zdegradowany, jak i rewitalizacji mogą stanowić to samo terytorium. Oba wyznacza Rada Miasta w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. W Gdyni stosowna uchwała została podjęta w marcu 2016 roku. Stanowiła ona podstawę do przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, w dniu 29 marca 2017 roku Rada Miasta Gdyni przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

Obejrzyj mapę inwestycji  i działań z mieszkańcami na terenach rewitalizowanych:

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Łukasz Browarczyk l.browarczyk@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Konrad Młynarczyk - inwestycje – projekt rewitalizacji k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Bianka Witkowska - inwestycje b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Marcin Lidzbarski - inwestycje m.lidzbarski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Barbara Marchwicka - inwestycje – projekt rewitalizacji b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Agnieszka Jurecka-Fryzowska - inwestycje – projekt rewitalizacji a.jurecka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Katarzyna Smierzchalska k.smierzchalska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Alicja Brzoskowska a.brzoskowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Monika Kita m.kita@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Rewitalizacyjne Projekty Społeczne (ul. Żeromskiego 31 / ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33)
Łukasz Rąpała l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25 | 58 727 39 31
Monika Nowakowska m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Barbara Kucharzyszyn b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Joanna Pytel j.pytel@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Anna Rycerz a.rycerz@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Iwona Deyk i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Joanna Cupiał j.cupial@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Małgorzata Redzińska m.redzinska@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Jolanta Urbańska j.urbanska@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31