Informacje o projektach realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych

Aktualnie realizowane

 

1. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego

Głównym celem realizacji projektu, którego przedmiotem jest kompleksowa rewitalizacja osiedla zlokalizowanego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, jest zmniejszenie dysproporcji w jakości życia mieszkańców osiedla w stosunku do mieszkańców innych części Gdyni i województwa, co doprowadzi ostatecznie do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz włączenia społecznego mieszkańców.

 • Wartość projektu: 17 000 000,00 zł
 • Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 809 170,34 zł
 • Okres realizacji:marzec 2017 – marzec 2019

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn.: „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

2. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie. 

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana, Śmidowicza, obszaru o pow. ok. 193 ha zamieszkałego przez ok. 2500 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią wzajemnie powiązanych działań.

 • Całkowita wartość projektu: 20 091 672,94 zł
 • Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 17 001 805,88 zł
 • Okres realizacji: lipiec 2017 – listopad 2021

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

3. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja.

Celem jest rewitalizacja podobszaru obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5300 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią kompleksowych, zintegrowanych i wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

 • Całkowita wartość projektu: 11 500 000 zł
 • Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 9 735 352,67 zł
 • Okres realizacji: lipiec 2017 – czerwiec 2020

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

4. Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”

Projekt „Gdynia odNowaRozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” realizujemy w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym Parkour w centrum sąsiedzkim Przystani Opata Hackiego 33. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę  zajęć dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie do 31.12.2021 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Uczestnicy

Rodzice i opiekunowie oraz młodzież mieszkańcy ulic Zamenhofa – Opata Hackiego w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Oferta wsparcia

W ramach projektu wspólnie z partnerem pozarządowym oferujemy bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodziców-opiekunów, spotkania grupy wsparcia, zajęcia sportowe dla młodzieży, konsultacje i poradnictwo dla młodzieży, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i wychowawcze dla rodzin.

 • Liczba osób objętych wsparciem: 45

Kontakt

Laboratorium Innowacji Społecznych i Uczniowski Klub Sportowy Parkour Gdynia: centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33

 • Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia. Kontakt: koordynator projektu Barbara Kucharzyszyn, telefon 058/727-39-22, e-mail: b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl ; rps@lis.gdynia.pl
 • konsultacje z psychologiem – tel.: 727 506 030, obowiązują zapisy

Dodatkowe informacje

Opis projektu: do pobrania – Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”

Budżet

Wartość projektu:                                                                         288 000,00 zł

w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:         43 200,00 zł

Dofinansowanie UE:                                                                    244 800,00 zł

Okres realizacji

1 marca 2019 – 31 grudnia 2021

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

5. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie.

Projekt „Gdynia odNowaRozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” realizujemy w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej oraz Stowarzyszeniem Społecznej Edukacji Non-Stop. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę  zajęć dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem   i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji dzielnicy Oksywie poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Uczestnicy

Rodzice i opiekunowie oraz dzieci i młodzież – mieszkańcy dzielnicy Oksywie w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Oferta wsparcia

W ramach projektu wspólnie z partnerami pozarządowymi oferujemy wsparcie w zakresie diagnozy, konsultacji specjalistycznych i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, wychowawczego, terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychoterapii, interwencji kryzysowej, wsparcia edukacyjnego, prawnego oraz treningi kompetencji społecznych i wsparcia rozwojowego.

Liczba osób objętych wsparciem: 55

Kontakt

Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia. Kontakt: koordynator projektu Joanna Niedzielska, telefon 058/727-39-11, e-mail: j.niedzielska@lis.gdynia.pl ; rps@lis.gdynia.pl

 • Partner nr 1 (Zadanie 1 „TIP TOP: Terenowa Oksywska Poradnia”): Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, ul. Żeglarzy 5, 81 – 136 Gdynia. Kontakt: Izabela Karolewicz (prezes), tel.: 58 625 56 56, e-mail: swiatlowcy@gmail.com
 • Partner nr 2 (Zadanie 3: „Trening Umiejętności Społecznych”): Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80 – 032 Gdańsk. Kontakt: Marianna Sitek-Wróblewska (prezes zarządu), tel.: 58 304 99 56, e-mail: biuro@gfis.pl

Dodatkowe informacje

Opis projektu: do pobrania – Gdynia odNowa Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie.

Budżet

Wartość projektu:                                                                        403 297,50 zł

w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:        60 494,63 zł

Dofinansowanie UE:                                                                    342 802,87 zł

Okres realizacji

1 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2022 r.

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

6. Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja

Projekt pn. „Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja” realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę  zajęć dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino poprzez zwiększenie do 30 czerwca 2023 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Uczestnicy
Rodzice i opiekunowie oraz dzieci i młodzież – mieszkańcy zachodniej części dzielnicy Witomino w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Oferta wsparcia
W ramach projektu wspólnie z partnerem pozarządowym oferujemy wsparcie kompetencyjne, edukacyjne i kompensacyjne w przełamywaniu negatywnych nawyków i barier, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, w tym również udział w obozach psychoterapeutycznych.

Liczba osób objętych wsparciem: 40

Kontakt
Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia.
Kontakt: koordynator projektu Joanna Niedzielska, telefon 058/727-39-11,
e-mail: j.niedzielska@lis.gdynia.pl; rps@lis.gdynia.pl

Partner nr 1 (część Zadania 1 „Pomoc terapeutyczna dla rodzin”): Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”, ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia.
Jolanta Prorok (prezes)
tel.: 58 624 77 51
e-mail: stowarzyszenievitava@gmail.com

Dodatkowe informacje:

wartość projektu:                                                                            287 975,00 zł
w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:           43 196,25 zł
dofinansowanie UE:                                                                       244 778,75 zł

Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

7. Rozwój Usług Społecznych w Gdyni

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” realizujemy we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę zajęć dla dzieci, rodziców i opiekunów oraz całych rodzin.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny. W ramach projektu wprowadzono ofertę spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego – sieci SPOT. Projektową ofertę usług społecznych wprowadzono również w dwóch gdyńskich centrach sąsiedzkich, działających na obszarach rewitalizacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Miasta Gdyni (Laboratorium Innowacji Społecznych i Zespołu Placówek Specjalistycznych) oraz organizacji pozarządowych, prowadzących w Gdyni placówki wsparcia dziennego.

Uczestnicy

Oferta kierowana jest do rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na trudności w opiece i wychowaniu dzieci oraz do dzieci i młodzieży – podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Prowadzone w ramach projektu działania mają charakter profilaktyczny, a nie interwencyjny, koncentrują się na wyrównywaniu szans społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

Oferta wsparcia

Projektowa oferta jest zróżnicowana. W każdym z miejsc, w których realizowane są działania program jest nieco inny, a zakres wsparcia dostosowywany do potrzeb poszczególnych osób i rodzin, zgodnie z diagnozą potrzeb i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu i według indywidualnego planu zajęć każdej osoby. Zajęcia prowadzone są lokalnie (dzielnicowo) w oparciu o strukturę placówek wsparcia dziennego i centrów sąsiedzkich.

 • Liczba osób objętych wsparciem: 330

Kontakt:

 • Gmina Miasta Gdyni: Laboratorium Innowacji Społecznych: centra sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49 i Przystań Opata Hackiego 33. Kontakt: Iwona Deyk, tel. 58 58 727 39 31, e-mail: i.deyk@lis.gdynia.pl oraz Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” (ul. Wejherowska 65). Kontakt: Adrianna Bradtke, tel. 58 664 33 66 wew. 26, e-mail: rewitalizacja@zps.net.pl
 • Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa: SPOT Świetlica Świętego Mikołaja (ul. Św. Mikołaja 1). Kontakt: Monika Pawłowska, tel. 506 231 537, e-mail: darserca@bpmikolaj.pl
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava: SPOT Vitava Witomino (ul. Widna 8). Kontakt: Jolanta Prorok, e-mail: prorokj@o2.pl
 • Gdyńskie Stowarzyszenie Familia: SPOT Familia I (ul. Morska 89): działania w projekcie zostały zakończone
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”: SPOT Łajba (ul. Żeromskiego 26): działania w projekcie zostały zakończone
 • Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego: SPOT Wyspa (ul. Portowa 3): działania w projekcie zostały zakończone
 • Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI: SPOT Kreatywni Chylonia (ul. Opata Hackiego 17A): działania w projekcie zostały zakończone
 • Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop: SPOT Światłowcy (ul. Żeglarzy 5). Kontakt: Izabela Karolewicz, tel. 507 091 145, e-mail: swiatlowcy@gmail.com
 • Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl: działania w projekcie zostały zakończone
 • Stowarzyszenie 180 Stopni: SPOT Youth Point Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73): działania w projekcie zostały zakończone
 • Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia. Kontakt: koordynator projektu Monika Nowakowska, tel. 58 727 39 22, e-mail: m.nowakowska@lis.gdynia.pl

Dodatkowe informacje

Przewodnik po projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gdyni”

Opis projektu: do pobrania – Rozwój Usług Społecznych w Gdyni

Budżet

Kwota całościowa:                                                                        3 643 229,90 zł

w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:         546 484,48 zł

dofinansowanie UE:                                                                     3 096 745,42 zł

Okres realizacji

1 grudnia 2016 – 30 kwietnia 2020

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

 • Liczba osób objętych wsparciem: 330
 • Wartość projektu: 3 643 229,90 zł | Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł

 

8. System Aktywizacji Społeczno -Zawodowej w Gdyni PRACOWNIA

Długotrwałe bezrobocie, bezdomność, problemy z miejscem zamieszkania i finansami  mogą mieć wiele powodów – z każdej sytuacji można znaleźć wyjście.Pierwszym krokiem do zmiany jest motywacja i zdefiniowanie realnych celów. Potrzebny jest konkretny plan działania, dopasowany do potrzeb i możliwości.  W  ramach Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Pracownia, przygotowaliśmy więc aż cztery różne pogramy pomocowe.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym przez aktywną pomoc w powrocie na rynek pracy mieszkańcom Gdyni.

Uczestnicy

Projekt dedykowany jest:

 • osobom lub rodzinom zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: osobom lub rodzinom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełniającym co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ww. ustawy
 • osobom, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • osobom z niepełnosprawnościami – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • osobom zarejestrowanym w PUP, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • osobom bezdomnym lub dotkniętym wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 • osobom korzystającym z PO PŻ
 • osobom przebywającym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • osobom zamieszkującym obszary rewitalizowane Gdyni.

Żeby z korzystać ze specjalistycznego wsparcia trzeba spełniać jedną z trzech kryteriów formalnych:

– osoba zarejestrowana w PUP,

– osoba korzystająca z MOPS

– osoba posiadająca Orzeczenie o Niepełnosprawności

Liczba osób objętych wsparciem: 662 osoby

Oferta wsparcia

ścieżki wsparcia realizowane przez LIS i partnerów:

Laboratorium Innowacji Społecznych
Ścieżka animacji i włączenia społecznego (rekrutacja, wybór ścieżki reintegracji zawodowej; tworzenie sieci społecznej, rozwój i wzmacnianie partnerstwa; działania na rzecz wzmocnienia wolontariatu jako narzędzia aktywizacji zawodowej i formy przeciwdziałania ekskluzji społecznej; cykl warsztatów tematycznych dedykowanych uczestnikom projektu i ich otoczeniu.

Fundacja Gospodarcza
Ścieżka zintensyfikowanego wsparcia społeczno-zawodowego (indywidualne doradztwo zawodowe; warsztaty aktywizacji zawodowej; asystowanie osobie aktywizowanej; indywidualne wsparcie psychologiczne; grupa wsparcia/warsztaty rozwoju osobistego; indywidualne wsparcie specjalistyczne np. prawnik, mediator, lekarz itp.; szkolenia komputerowe; konsultacje indywidualne w zakresie obsługi komputera; pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe; staże).

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Ścieżka specjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (doradztwo socjalne; konsultacje niezależnego życia; poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe; doradztwo zawodowe, indywidualne i grupowe; pośrednictwo pracy; szkolenia zawodowe; staże zawodowe; wsparcie opiekunów OzN; wolontariat).

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni (utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Gdyni; doradztwo indywidualne specjalistyczne: doradztwo zawodowe, psychologiczne i socjalne; zajęcia ingerujące-socjalizujące; edukacja ogólna; warsztat zawodowy wewnętrzny; warsztat zawodowy zewnętrzny, szkolenia zawodowe).

Kontakt

 • Parter wiodący: Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia). Koordynator projektu: Beata Prusak b.prusak@lis.gdynia.pl, tel. 58 727 39 00
 • Partner 1: Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia). Kontakt: tel. 58 622 20 52
 • Partner 2: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa. Siedziba w Gdyni: Centrum Integracja Gdynia ul. Traugutta 2A). Kontakt: tel. 570 066 306
 • Partner 3: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (ul. Przegalińska 135, Gdańsk 80-690) – Centrum Integracji Społecznej (ul. Energetyków 13A, 81-184 Gdynia). Kontakt: tel. 58 573 33 78

Dodatkowe informacje

Strona projektu: https://aktywizacjawgdyni.pl/;

Strefa uczestnika (formularz zgłoszeniowy i regulamin)

Opis projektu: do pobrania – System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Budżet

Całkowita kwota:                                                                                      9 224 411,46 zł

W tym wkład własny Gminy Miasta Gdynia:                                     1 383 661,72 zł

Dofinansowanie UE:                                                                                7 840 749,74 zł

Okres realizacji

01 grudnia 2016 – 30 września 2022

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Liczba osób objętych wsparciem:662

 

9. Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni

UrbanLab Gdynia to program ukierunkowany na tworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami miasta a organizacjami pozarządowymi i instytucjami zarządzającymi Gdynią, odpowiedzialnymi za jej rozwój i utrzymanie. To, po pierwsze, miejsce spotkań i fizyczna przestrzeń warsztatowa, konferencyjna i audytoryjna, po drugie, programy edukacyjne, szkoleniowe i kompetencyjne, których celem jest wyrównanie zasobów wiedzy poszczególnych uczestników i uczestniczek życia społecznego oraz działania ukierunkowane na rzecz tworzenia innowacji społecznych i miejskich. Punktem wyjścia działań UrbanLabu jest przekonanie, że efektywne zarządzanie miastem wymaga włączenia w procesy decyzyjne różnych grup interesariuszy – mieszkańców i mieszkanek, różnych sektorów, wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta Gdyni. Program UrbanLabu i większość jego działań jest inicjowana oddolnie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami mieszkańców i mieszkanek, czy tematami, które są dla nich ważne.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój kapitału społecznego w Gdyni oraz poszerzanie zakresu wiedzy na temat miasta oraz potrzeb mieszkańców i mieszkanek, zwłaszcza w kontekście globalnych zmian klimatycznych i demograficznych. Cel jest realizowany poprzez działania obliczone na wzrost kompetencji wszystkich stron społecznego dialogu oraz działania na rzecz jego rozwoju – tworzenie miejsca spotkań, dyskusji, negocjacji, konsultacji społecznych.

Uczestnicy

Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Oferta edukacyjna UrbanLabu tworzona jest w oparciu o potrzeby zgłoszone zarówno ze strony społecznej, jak i administracji miejskiej – konkretne działania realizowane w UrbanLabie są ukierunkowane na wzrost kompetencji, tworzenie sieci oraz integrację różnych interesariuszy. Mechanizm tworzenia innowacji społecznych zakłada czynny udział mieszkańców i mieszkanek w procesie – od wskazywania pomysłów na innowacje, po konsultacje innowacji przygotowanych do wdrożenia. Wszystkie planowane projekty innowacji są tworzone w oparciu o realne możliwości miasta, co za tym idzie, przy stałej komunikacji z przedstawicielami i przedstawicielkami komórek merytorycznych Urzędu Miasta Gdyni.

Kontakty

Budżet

dofinansowanie UE:                        3 084 000 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19

Projekty zakończone

 

1. Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

To projekt, który Laboratorium Innowacji Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizowały wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Jego celem było wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów. W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzymało ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym środowisku otrzymały 33 projekty, a 18 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, jest upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

Dodatkowe informacje

www.innowacjespoleczne.org.pl

Opis projektu: do pobrania – Innowacje na ludzką miarę

2. Partnerska Inicjatywa Miast

To projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu było wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Celem projektu było opracowanie rekomendacji dotyczących polityk publicznych oraz propozycje konkretnych rozwiązań i zmian legislacyjnych, które umożliwią realizację efektywnej polityki rewitalizacyjnej w miastach. W tym celu każde z miast Partnerów odpowiadało za utworzenie Lokalnego Partnerstwa oraz opracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania w wybranym przez siebie obszarze tematycznym dotyczącym prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

 

3. Wypracowanie Kompleksowego Programu Rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności

W ramach projektu prowadzone były działania, których głównym celem było wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji projektu obejmował szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in.: spacery badawcze z mieszkańcami; opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic; deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach; konsultacje społeczne Programu.

Całkowita wartość projektu:                                    277 565,00 zł

Dofinansowanie środków Unii Europejskiej:        249 808,50 zł