Informacje o projektach unijnych realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych

Urban Lab – program miejski, dzięki któremu powstaje przestrzeń do wypracowania, ale też wdrażania efektywnych i trwałych zmian podnoszących jakość życia mieszkańców Gdyni.

Urban Lab zakłada funkcjonowanie miejsca współpracy mieszkańców, ekspertów z całego kraju, aktywistów miejskich oraz urzędników i władz miasta. Koncentrować się będzie na wypracowywaniu nowych sposobów pracy nad wyzwaniami stojącymi przed Gdynią. Działanie Urban Lab zostało zaplanowane na trzy lata z możliwością wydłużenia ewentualnie na dwa kolejne lata.

Pierwszym z tematów wziętych na warsztat Urban Labu jest partycypacja społeczna. Grupy eksperckie będą pracowały nad rozwiązaniami w tym zakresie, a także m.in. nad praktycznymi narzędziami teleinformatycznymi wdrażanymi w Gdyni na podstawie doświadczeń samorządów z Hiszpanii. Na potrzeby naszego miasta zaadaptowane zostaną platforma Consul z Madrytu lub Decidim z Barcelony – umożliwiające budowanie szerokiego dialogu społecznego na rozległym polu tematycznym. Wybrane narzędzie będzie rozwijane podczas hackathonu – konkursu dla specjalistów IT.

Tworzymy miejsce autentycznej i pogłębionej dyskusji na temat potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed nowoczesnym miastem. Urban Lab ma też charakter funkcjonalny – rozwiązania, które powstaną w ramach różnych ścieżek roboczych i tematycznych będą stanowiły efektywne metody radzenia sobie ze wcześniej przeanalizowanymi i stwierdzonymi wyzwaniami. Do współpracy i współtworzenia miejsca zaprosimy przedstawicieli różnych gdyńskich środowisk.

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98 (dawna Pracownia LIS)

Data powstania: 7 marca 2019
Finansowanie: 3,5 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

Rozwój usług społecznych w Gdyni.  Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój zdeinstytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i działań profilaktycznych w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, oraz usług ukierunkowanych na wsparcie młodzieży usamodzielnianej, podlegającej systemowi pieczy zastępczej.

Wartość projektu: 3 643 229,90 zł

Dofinansowanie: 3 096 745,42 zł

Liczba osób objętych wsparciem: 330

Okres realizacji: 1 grudnia 2016 – 30 kwietnia 2020

 

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni  Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Miasto Gdynia wraz z Partnerami organizuje indywidualne formy wsparcia dla osób objętych projektem.

Liczba osób objętych wsparciem: 662

Okres realizacji: 01 grudnia 2016 – 30 września 2022

Dofinansowanie z UE: 7 840 749,74

Całkowita wartość projektu: 9 224 411,46

 

Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego. Głównym celem realizacji projektu, którego przedmiotem jest kompleksowa rewitalizacja osiedla zlokalizowanego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, jest zmniejszenie dysproporcji w jakości życia mieszkańców osiedla w stosunku do mieszkańców innych części Gdyni i województwa, co doprowadzi ostatecznie do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz włączenia społecznego mieszkańców.

Wartość projektu: 17 000 000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 809 170,34 zł

Okres realizacji: marzec 2017 – marzec 2019

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn.: „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem   wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie do 31.12.2021 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój zdeinsytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji Osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków sprzyjających integracji społecznej. Pierwsza grupa działań zakłada poszerzenie ilościowe i jakościowe oraz modyfikację oferty Placówki Animacji Środowiskowej STARTER prowadzonej przez Zespół Placówek Specjalistycznych. Druga grupa działań w formie grup wsparcia i indywidualnych konsultacji psychologicznych kierowana jest do rodzin (w tym rodziców/opiekunów)                  z obszaru ZOH. Działania realizowane będą w środowisku lokalnym w formule nieinstytucjonalnej i obejmują również animację środowiskową oraz wykorzystanie wolontariatu jako narzędzi aktywizacji i integracji społecznej.

Okres realizacji projektu:
1 marca 2019 – 31 grudnia 2021

Wartość projektu: 288 000,00 zł
Dofinansowanie: 244 800,00 zł

Liczba osób objętych wsparciem:
45

Uczestnicy projektu: rodzice i opiekunowie, młodzieżmieszkańcy ulic Zamenhofa Opata-Hackiego w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Parter wiodący:
Gmina Miasta Gdyni

Jednostki realizujące projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych

Partner z sektora pozarządowego:
Uczniowski Klub Sportowy Parkour Gdynia

Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja.Celem jest rewitalizacja podobszaru obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5300 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią kompleksowych, zintegrowanych i wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

Całkowita wartość projektu: 11 500 000 zł

Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 9 735 352,67 zł

Okres realizacji: lipiec 2017 – czerwiec 2020

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie.  Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana, Śmidowicza, obszaru o pow. ok. 193 ha zamieszkałego przez ok. 2500 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią wzajemnie powiązanych działań.

Całkowita wartość projektu: 20 091 672,94 zł

Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 17 001 805,88 zł

Okres realizacji: lipiec 2017 – listopad 2021

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności.  W ramach projektu prowadzone są działania, których głównym celem jest wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji projektu obejmuje szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in.: spacery badawcze z mieszkańcami; opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic; deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach; konsultacje społeczne Programu.

Całkowita wartość projektu: 277 565,00 PLN

Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 249 808,50 PLN

Partnerska Inicjatywa Miast  to projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu jest wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Celem jest opracowanie rekomendacji dotyczących polityk publicznych oraz propozycje konkretnych rozwiązań i zmian legislacyjnych, które umożliwią realizację efektywnej polityki rewitalizacyjnej w miastach. W tym celu każde z miast Partnerów odpowiada za utworzenie Lokalnego Partnerstwa oraz opracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania w wybranym przez siebie obszarze tematycznym dotyczącym prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

Przewidywany termin zakończenia pracy sieci to połowa 2019 roku.

 

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który Laboratorium Innowacji Społecznych (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizuje wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Jego celem jest wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów.W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzyma ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym miejscu będą mogły otrzymać 33 projekty, a sześć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.